โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์: ตอกย้ำผู้นำดิจิตอลฮอสปิทอล ก้าวล้ำรับรางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2021

โดยทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั้นได้รับรางวัลในสาขา Customer Experience ดีเด่นร่วมกับอีก 9 องค์กรชั้นนำของไทย โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันชั้นดีในด้านโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยที่ได้นำนวัตกรรมและดิจิตอลมาผสานนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจ

พิธีมอบรางวัล “Thailand Digital Transformation Awards 2021” แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเป็นเลิศในด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ ยุคดิจิทัล โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ชนะการพิจารณาจะได้รับถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กรหรือบริษัท ทั้งรัฐและเอกชนใดที่กำลังดำเนินโครงการหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation ที่มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการภายใน หรือ เกี่ยวข้องกับภายนอกองค์กร ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือดำเนินงานสำเร็จแล้วไม่เกิน 2 ปี

ผู้ได้รับรางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2021 ทั้ง 10 องค์กร

 1. รางวัล Strategies & Leadership, Operation, Data & Insight ดีเด่น: กรมสรรพากร
 2. รางวัล Operation ดีเด่น: บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 3. รางวัล Customer Experience ดีเด่น: บริษัท อินเตอร์เนตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 4. รางวัล Customer Experience ดีเด่น: Bumrungrad International Hospital
 5. รางวัล Customer Experience Data & Insight: กรมปศุสัตว์
 6. รางวัล Strategies ดีเด่น: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 7. รางวัล Operations: บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 8. รางวัล Operations: บริษัท ไมโคร ปรีซีชั่น จำกัด
 9. รางวัล Operations, Technology ดีเด่น: สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 10. รางวัล Operations ดีเด่น: SEAC (SOUTHEAST ASIA CENTER)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Business+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงาน “Thailand Digital Transformation Week 2021” ความร่วมมือครั้งสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมผลักดันและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยสู่การยกระดับนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สู่การปรับเปลี่ยนองค์กรให้รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนิตยสาร BUSINESS+ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนอันสำคัญให้ภาคธุรกิจของไทยในทุกอุตสาหกรรม ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตน  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เข้ามามีบทาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและธุรกิจอย่างหลีกเลียงไม่ได้

งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK เป็นงานนิทรรศการและสัมมนาออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจในทุกแง่มุมของ Digital Transformation ทั้งเรื่องหลักการ โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร กรอบความคิดและอื่นๆ

งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK เป็นงานออนไลน์ด้าน Digital Transformation งานแรกของประเทศ ที่จะได้มีโอกาสได้พบกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้ประสบการณ์และความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล

โดย งาน “Thailand Digital Transformation Week 2021” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Transforming to the Digital Company Now ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล”ระหว่างวันที่ 11 – 28 ตุลาคม 2564 ทาง www.ThailandDT.com ซึ่งจัดงานในรูปแบบ Virtual Event   ประกอบไปด้วย

 • กิจกรรม Virtual Conference งานสัมมนาออนไลน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในด้านการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์มุมมองและประสบการณ์ร่วมกัน งานสัมมนาระดับประเทศที่ท่านจะได้รับข้อมูล ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวขาญจากหลากหลายองค์กรและอุตสาหกรรม รวมถึงกรณีศึกษาในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
 • กิจกรรม Virtual Exhibition นิทรรศการและงานแสดงความรู้และการให้คำปรึกษาในการนำดิจิทัลไปใช้ในองค์กร กรณีศึกษาที่น่าสนใจ บริการให้คำปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร รวมถึงโซลูชัน และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพและสมรรถภาพสูงสุด การจัดแสดงนิทรรศออนไลน์เสมือนจริงที่ไม่เพียงให้ความรู้ แต่ยังให้คำปรึกษา พร้อมกับ Use case ตัวอย่างในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในองค์กร จากหลากหลายหน่วยงานที่สนับสนุน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ETDA, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ฯลฯ รวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำ อาทิ HPE, Dell EMC, Tableau Software, DataOne Asia, Nutanix รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการ (Service Provider) ที่สนับสนุนโซลูชั่นด้าน e-Office เป็นต้น
 • นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มี พิธีมอบรางวัล “Thailand Digital Transformation Awards 2021” งานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร กระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างได้ผล และเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กร

รางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2021 แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจธุรกิจที่ได้รับรางวัล
บริการภาครัฐกรมสรรพกร
ประกันภัยเมืองไทยประกันชีวิต
บริการภาคเอกชนอินเตอร์เนต
สุขภาพบำรุงราษฎร์
การเกษตรกรมปศุสัตว์
การศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริการภาคเอกชนบลูบิก
บริการภาคเอกชนไมโคร ปริซีชั่น
การศึกษาสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษา
การศึกษา ธุรกิจภาคเอกชนSEAC

โดยก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล Thailand MIKE Awards ซึ่งคือ รางวัลเชิดชูการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม และ World’s best smart hospital จากนิตยสาร Newsweek เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในไทยอีกด้วย

[Total: 2 Average: 5]

2 thoughts on “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์: ตอกย้ำผู้นำดิจิตอลฮอสปิทอล ก้าวล้ำรับรางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2021

 1. Pingback: นิรนาม

Leave a Reply