สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers)

สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor  markers) เป็นสารที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์มะเร็งสารบ่งชี้มะเร็งนี้อยู่ในซีรั่มของผู้ป่วยมะเร็ง การตรวจที่จะตรวจขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็น

  • CA 15 – 3  antigen (Breast – cystic fluid  protein หรือ BCFP)ใช้ตรวจร่วมกับ Carcinoembryonic  antigen (CEA)    และมีประโยชน์เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (ส่วน CA 27 ตรวจผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่แพร่กระจาย)
  • CA 19 – 9   carbohydrate  antigen ใช้ตรวจผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน  มะเร็งทางเดินน้ำดี หรือมะเร็งปอด
  • CA – 125 glycoprotein antigen and serum carbohydrate antigen เป็นสารโปรตีน (glycoprotein) ซึ่งพบอยู่บนผิวของเซลล์ที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์ตัวอ่อนทารกซึ่ง CA – 125 มักมีค่าสูงในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ (ovarian  cancers)
  • CA – 50 ใช้ตรวจผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารหรือมะเร็งตับอ่อน

การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งหลาย ๆ  ตัวพร้อมกัน อาจใช้ในกรณีที่ตัวบ่งชี้มีความไวและมีความจำเพาะต่ำ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยประเมินระยะของมะเร็งและชี้ให้เห็นว่าอาจมีการแพร่กระจาย
  2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจหาการกลับมาเป็นโรคอีก
  3. เพื่อประเมินผลการรักษา

ผลการตรวจที่เป็นปกติ

ค่าปกติ         CA 15-3 (27-29)   <  30 U / ml
ค่าปกติ          CA 19-9               <  70 U / ml
ค่าปกติ          CA -125               <  34 U / ml
 ค่าปกติ         CA -50                  <  17U/ml

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

CA 15-3 (27-29) เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่แพร่กระจายและเพิ่มขึ้นในมะเร็งตับอ่อน มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ส่วนปลาย  มะเร็งรังไข่  และมะเร็งตับ  จะลดลงเมื่อได้รับการรักษา  หากเพิ่มขึ้นหลังการรักษาแสดงว่าโรครุนแรงขึ้น
CA 19 – 9 เพิ่มขึ้น  ในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน มะเร็งทางเดินท่อน้ำดี และมะเร็งปอด  อาจสูงขึ้นเล็กน้อยในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนปลาย
CA -125 เพิ่มขึ้น ในผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุผิวรังไข่ มะเร็งท่อนำไข่มะเร็งเยื่อบุผนังโพรงมดลูก  มะเร็งเยื่อบุและต่อมของปากมดลูก มะเร็งตับอ่อน  และมะเร็งตับ  อาจสูงขึ้นเล็กน้อยในมะเร็งลำไส้ใหญ่  มะเร็งเต้านม  มะเร็งปอด และมะเร็งทางเดินอาหาร
CA – 50 เพิ่มขึ้น  ในผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร และมะเร็งตับอ่อน

[Total: 1 Average: 3]