[vc_empty_space height="25px"] logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ. [vc_empty_space height="25px"] [vc_empty_space height="25px"] [vc_empty_space height="25px"] [vc_empty_space height="25px"] [vc_empty_space height="25px"] [vc_empty_space height="25px"] [vc_empty_space height="25px"] a
Top

“메타메드”, “신패트병원, 메타버스 태국”과 손잡고 태국 최초 대체의료센터 개원 가상 세계에서

나 지금 건강 / 병원  / 병원 소식  / “메타메드”, “신패트병원, 메타버스 태국”과 손잡고 태국 최초 대체의료센터 개원 가상 세계에서
health me now blog best website covid 19 time โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

“메타메드”, “신패트병원, 메타버스 태국”과 손잡고 태국 최초 대체의료센터 개원 가상 세계에서

(주)메타월드가 관리하는 메타메드 는 신 패트병원, 메타버스 태국과 손잡고 메디컬센터 출범을 위해 메타버스 영역의 새로운 서비스에 발을 내딛는 등 의료계의 혁명을 향해 나아가고 있습니다. 태국에서 디지털 세계에서 고객의 요구에 부응하는 데 집중 이번 콜라보레이션 으로 “Move life Beyond” 를 컨셉으로 VR(가상현실) 세상이 뜨거워지는 트렌드에 부응하는 1등 의료서비스를 강화합니다. 컨설팅, 연구소(Lab), 이매진센터, 드럭스토어 등 종합의료서비스를 제공합니다. 환자 및 치료 시스템의 문제를 해결하고, 새로운 생태계를 만들고, 국경 없는 가상 세계에서 환자를 위한 경험을 만듭니다. Digital Disruption 시대에 더 많은 편의를 만나다

Thanapong Somkitrungroj 소령, MD. 메타메드 경영진은 “메타버스는 사용자가 다양한 기술 플랫폼을 통해 가상 세계 경험을 향상할 수 있도록 하는 끊김 없는 기술이다. 메타버스 또는 디지털 시스템의 가상 세계에서 태국 최초의 대체 의료 센터를 시작합니다. 이것이 의료계의 시작이었다. 더 모던하게 바뀌었습니다 타겟 고객에게 다가가고자 하는 목적으로 쉽고, 편리하고, 빠르게 서비스에 접근할 수 있으며, 이 협업의 핵심은 메타메드에 관심 있는 분들이 공부하고 알아갈 수 있도록 독자들이 알기 쉬운 백서를 준비했습니다. 오늘날 세상은 빠르게 돌아가고 기술이 주도합니다. 메타버스에는 많은 기회가 있습니다. 특히 메타메드와 같은 메가 트렌드를 따르는 태국 산업이라면 고령화 사회, 건강 기술, 혁신과 친환경, 많은 기회가 있다고 생각합니다. 그리고 새롭기 때문에 그는 메타버스를 정의하고 사용하기 위해 가장 먼저 들어온 사람입니다.

Meta Med , 우리는 의료 서비스 문제를 해결하는 데 도움이 되는 기술을 가져올 기회를 봅니다. 두 환자 모두를 위한 “가상 세계와 현실 세계 사이의 원활한 연결”인 기존 원격 의료 이상의 방식으로 의료진 그리고 지원 섹션은 단순히 Telemedicine Plus 라고 합니다.

메타메드 는 단순한 병원이 아니라 환자 추적 등의 지원을 포함한 종합 의료 서비스를 제공하는 플랫폼입니다. 병원 자원 관리, 약물 전달, 의료기기 관리는 1단계로 메타버스를 통한 상담인 텔레메디신 플러스(Telemedicine Plus) 섹션을 열어 향후 환자들이 가장 가까운 병원에서 진료를 받을 수 있게 된다. 전국 어디든지 메타메드는 의료진과 약국, 이매진센터가 한자리에 모여 환자들이 빠르게 치료받을 수 있는 센터가 될 것이기 때문이다. 더 편안하게 현재 부동산 사업, 보험 사업, 운송 사업, 통신 사업 등 파트너가 되고자 하는 많은 사업들이 있으며, 이는 소비자들에게 최대의 효율성으로 미래에 이익이 됩니다.

새로운 대체의료센터 운영 개시를 위해 메타버스 영역에서 Synphaet 그룹의 모든 병원에 적용 오랫동안 태국인들과 함께해 온 현대적이고 수준 높은 병원입니다. 많은 네트워크가 있습니다 가장 중요한 것은 경영진이 서비스를 지속적으로 개선하기 위해 혁신을 가져오려는 비전이 있다는 것입니다. 서비스 수신자와 작업 팀 모두의 이익을 위해 메타메드 출시 이후 유수의 병원을 비롯한 기업인들의 주목을 받고 있다. 전국 각지에서 이 프로젝트에 더 많이 참여하고 싶습니다. 볼 가치가있는 의료 산업에 새로운 차원을 만드는 현상입니다.

초기의 주요 타겟층은 코로나19로 쉽게 병원에 가지 못하는 사람들과 이미 기술을 정기적으로 사용하고 있거나 디지털 퍼스트(Digital First)라고 부르는 Y세대, Z세대, 그룹을 확장하고 있습니다. 빠른 샘플 및 매우 높은 구매력

Thanapong 소령 은 다음과 같이 덧붙였습니다. “경영진은 의료 분야에서 메타메드의 미래 목표는 종합적인 의료 서비스를 제공하는 메가 플랫폼이 되는 것입니다. 그리고 Day 1부터 Go Global을 생각하는 플랫폼이기 때문에 Thailand Medical Hub의 꿈을 실현하고 무엇보다 환자에게 더 나은 서비스를 제공할 것입니다. 방문하는 사람들은 즉각적이고 편리하며 품질이 완벽한 새로운 경험을 하게 될 것입니다. 그리고 가장 중요한 것은 안전합니다 “Move Life Beyond”라는 개념에 따라 PDPA 또는 정보 보안을 엄격히 준수합니다 . 서비스 업그레이드 환자의 최선의 이익을 위해 그리고 의료 서비스 를 받는 사람들 ” 이라고 Thanapong 소령이 말했습니다.

Synphaet 병원 전무이사 인 Thiti Chanapai 는 “이 악수는 신패트병원그룹 기술을 사용하여 환자가 더 나은 치료와 서비스 경험을 받을 수 있도록 돕습니다. 편리함과 모던함으로 구성된 메타메드와의 협업은 신패트병원뿐만 아니라 중요한 단계입니다. 기술과 혁신을 사용하여 주의 깊게 운전하는 차세대 의료 서비스도 포함합니다. 우리의 슬로건에 따라 “모든 치료 뒤에는 배려가 있습니다” 앞으로의 목표를 위해 신패병원은 환자들이 양질의 서비스를 받을 수 있도록 하는 메타버스 최초의 리딩 병원, 가상세계와 현실세계의 혁신적이고 끊김 없는 연결을 통한 맞춤형 치료는 메타메드와 메타버스 태국이 함께 준비되어 있습니다. 고령화 사회와 Health Tech는 오늘 협업한 작업, MOVE LIFE BEYOND를 컨셉으로 하고 있습니다.”

Metaverse Thailand의 상무이사 인 Mr. Prin Sathianpakironkon 은 “Metaverse에 새로운 의료 센터를 열기 위한 이번 협력은 새로운 이니셔티브를 위한 좋은 시작입니다. 동시에 사회를 창조한다. 메타버스에 의료진이 있기에 원격진료를 하든 원격진료를 하든 앞으로의 텔레메드의 방향은 반드시 지켜봐야 하는 후속 조치다. , MID는 앞으로 서비스와 협력을받는 데 참여해야합니다.”

서비스 이용에 관심 있으신 분들은 또는 메타버스의 신패트 병원을 방문하여 휴대폰처럼 인터넷에 연결할 수 있는 장치만 있으면 됩니다. 이렇게 하면 쉽게 서비스에 액세스할 수 있습니다. 경험을 향상시키고 싶다면 VR/AR을 통해 안경을 사용하여 그 어느 때보다 효율적인 새로운 경험을 얻으십시오.

[Total: 1 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply