โรคแอนแทรกซ์

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) คือ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus anthracis พบทั่วไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะในดินที่มี ซากสัตว์ที่ตายด้วยโรคแอนแทรกซ์ทําให้เชื้อแพร่ได้ทางฝุ่น น้ํา และวัสดุจากพืช สัตว์เช่น ขน กระดูก หนัง และอาหารสัตว์โรคแอนแทรกซ์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์กินหญ้า สัตว์แต่ละชนิดมีความไวใน การเกิดโรคต่างกัน เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ติดโรคได้ง่ายที่สุด คนติดโรคได้ง่าย โดยมักเกิดจาก การระบาดของโรคในสัตว์ก่อน ส่วนใหญ่ติดทางผิวหนังโดยการสัมผัสสัตว์ป่วย หรือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ สัตว์ที่ได้มาจากสัตว์ป่วย เช่น ขนสัตว์หนัง กระดูก เนื้อสัตว์ เป็นต้น

สาเหตุ โรคแอนแทรกซ์

เราสามารถรับโรคแอนแทรกซ์ผ่านการสัมผัสทางอ้อม หรือโดยตรง จากการสัมผัส สูดดมหรือกินสปอร์ของโรคแอนแทรกซ์ เมื่อสปอร์ของโรคแอนแทรกซ์เข้าไปในร่างกาย และถูกกระตุ้น แบคทีเรียจะเพิ่มจำนวนแพร่กระจาย และผลิตสารพิษไปทั่วร่างกาย

อาการ โรคแอนแทรกซ์

อาการของโรคแอนแทรกซ์ขึ้นอยู่กับการสัมผัสสิ่งปนเปื้อน

การสัมผัสทางผิวหนัง

โรคแอนแทรกซ์ที่ผิวหนัง เกิดเมื่อผิวหนังสัมผัสกับโรคแอนแทรกซ์ ผิวหนังมักจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยและมีอาการคันมากขึ้น คล้ายกับแมลงกัด

อาการเจ็บจะเกิดเป็นตุ่มอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะกลายเป็นแผลที่ผิวหนังโดยมีจุดสีดำ โดยปกติแล้วจะไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด

โดยทั่วไปอาการจะเกิดขึ้นภายใน 1-5 วันหลังการสัมผัส

การรักษา โรคแอนแทรกซ์

การรักษาโรคแอนแทรกซ์ขึ้นอยู่กับอาการที่แสดงของผู้ป่วย

หากสัมผัสกับโรคแอนแทรกซ์ แต่ไม่แสดงอาการใด ๆ แพทย์จะเริ่มการรักษาเชิงป้องกัน การรักษาป้องกันประกอบด้วยยาปฏิชีวนะ และวัคซีนป้องกันโรคแอนแทรกซ์

หากเคยสัมผัสกับโรคแอนแทรกซ์ และมีอาการ แพทย์จะรักษาผู้ป่วยด้วยยาปฏิชีวนะเป็นเวลา 60 – 100 วัน ตัวอย่าง ได้แก่ Ciprofloxacin (Cipro) หรือ Doxycycline (Doryx, Monodox)

การรักษาด้วยการทดลอง ได้แก่ การรักษาด้วยยาต้านพิษที่กำจัดสารพิษที่เกิดจากการติดเชื้อ Bacillus anthracis

[Total: 0 Average: 0]