ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

เป็นการวัดระดับของ Thyroxine – binding  globulin  ในซีรั่ม ซึ่งเป็นโปรตีนที่สร้างจากตับ  มีหน้าที่จับไทรอยด์ฮอร์โมนเพื่อป้องกันมิให้ไตขับไทรอยด์ฮอร์โมนออกแต่ถ้าไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดมีน้อยลง  ฮอร์โมนที่จับก็จะหลุดออกมาในกระแสเลือด

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

ค่า  TBG  สูง   พบในผู้ป่วยต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเฉียบพลัน (Acute thyroiditis) เนื่องจากได้รับยาคุมกำเนิด ยาลดไขมัน    Clofibrate (Altromed – S) เอกซเรย์ที่ใช้ไอโอดีน ได้รับยาคุมกำเนิด (Estrogen  therapy) ได้รับเฮปารินยาเสพติด เช่น เฮโรอีน  ผู้ป่วยคอพอกเป็นพิษ ตั้งครรภ์ (Pregnancy) ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Thyrotoxicosis) เนื้องอกต่อมไทรอยด์ชนิดเป็นพิษ (Toxic thyroid adenoma)

ค่า  TBG  ต่ำ  พบในผู้ป่วยสภาพร่างกายโตเกินไม่สมส่วนหรืออะโครเมกาลี (Acromegaly) เนื่องจากตับอักเสบเฉียบพลัน (Acute  hepatitis) ต่อมไทรอยด์เกิน (Hyperthyroidism) โรคไต (Kidney disease) ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) โปรตีนในเลือดต่ำ  (Htpoproteinemia)

[Total: 0 Average: 0]