logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน / สาเหตุ ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน

เกิดจากการติดเชื้อต่าง ๆ โดยเฉพาะแบคทีเรีย เช่น เชื้อหนองใน สเตรปโตค็อกคัส สแตฟีโลค็อกคัสเมนิงโกค็อกคัส เป็นต้น เชื้อโรคเหล่านี้อาจเข้าไปในข้อ โดยตรง (เช่น จากบาดแผลที่บริเวณข้อ) หรือลุกลาม จากส่วนอื่น ๆ  ของร่างกายผ่านกระแสเลือดเข้าไปในข้อ

[Total: 0 Average: 0]