การรักษา ภาวะเลือดออกง่าย (ไอทีพี)

หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

มักจะวินิจฉัยโดยการตรวจเลือด ซึ่งจะพบว่ามีจำนวนเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ ถ้าจำเป็นอาจตรวจไขกระดูกซึ่งจะพบว่าปกติ

การรักษา  ให้เพร็ดนิโซโลนขนาด 1-2 มก./กก./วัน  (ผู้ใหญ่วันละ 8 -16 เม็ด) แล้วตรวจเลือดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ถ้าไม่ได้ผล อาจเพิ่มขนาดของยาถ้าได้ผลจะค่อยๆ ลดขนาดของยาลงจนกระทั้งหยุดยาเมื่อลดยาหรือหยุดยาแล้ว กลับมีอาการใหม่ ก็เริ่มให้ยานี้ใหม่อีก

ผู้ป่วยส่วนมากจะหายได้ภายใน 2-3 เดือน แต่บางรายอาจเป็นนานเกิน 3 เดือน ก็ถือว่าเป็นชนิดเรื้อรังซึ่งอาจต้องรักษาด้วยการตัดม้าม

ผู้ป่วยบางรายที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล อาจต้องพิจารณาให้ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น ไซโคลฟอสฟาไมด์ (cyclophosphamide) หรือวินคริทีน (vincristine) เป็นต้น

ในรายที่มีเลือดออกมาก อาจต้องให้เลือด

[Total: 1 Average: 5]