ผู้บริหารศิริราชและสมิติเวชร่วมรับรางวัล The Best of CEO People Leader จาก รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น (People Management Award 2022) ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ พีแมท (PMAT)

health me now blog best website covid 19 time โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

PMAT ประกาศผลรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น (People Management Award 2022) รางวัลทรงเกียรติจากนายกรัฐมนตรี แด่สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น โดยมี 13 องค์กรที่สามารถผ่านการพิจารณา เข้ารับรางวัลรวม 20 รางวัล ขณะที่รางวัลดาวเด่นThe Best of CEO People Leader 4 องค์กรชั้นนำ“บางจาก-กรุงไทย-ศิริราช-สมิติเวช” ได้รับรางวัลการันตีผลงานการนำคนและองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ประกาศผลรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 (People Management Award 2022) โดยมี 13 องค์กรชั้นนำรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รวม 20 รางวัล จากทั้งหมด 8 สาขารางวัล โดยแบ่งออกเป็น 

สาขาที่ 1 The Best Recruitment and Employer Brand อันดับ 1 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Advanced อันดับ 2 บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้รับรางวัลระดับ Standardized และอันดับ 3 บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (Thairath Online) ได้รับรางวัลระดับ Standardized จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 9 องค์กร 

สาขาที่ 2 The Best Learning and Development อันดับ 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice อันดับ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับ Advanced อันดับ 3 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชมเชย และอันดับ 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลชมเชย จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 16 องค์กร

สาขาที่ 3 The Best Employee Relation and Engagement อันดับ 1 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice และอันดับ 2 SIAM KUBOTA Corporation co., ltd. ได้รับรางวัลระดับ Advanced จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 12 องค์กร

สาขาที่ 4 The Best Performance Management ผ่านเข้ารอบเพียงองค์กรเดียวคือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 4 องค์กร 

สาขาที่ 5 The Best Talent Management อันดับ 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice อันดับ 2 Thai Oil Public Company Limited ได้รับรางวัลระดับ Advanced และอันดับ 3 TDCX Thailand ได้รับรางวัลชมเชย จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 4 องค์กร 

สาขาที่ 6 The Best Reward and Recognition ผ่านเข้ารอบเพียงองค์กรเดียวคือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Advanced จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 6 องค์กร 

สาขาที่ 7 The Best HR Tech and Analytics อันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับ Standardized อันดับ 2 บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับ Standardized จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 5 องค์กร 

สาขาที่ 8 The Best of CEO People Leader อันดับ 1 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice อันดับ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice อันดับ 3 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็น The Best ของสาขา ระดับ Best Practice และอันดับ 4 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้เป็น The Best ของสาขาระดับ Best Practice จากจำนวนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม 12 องค์กร 

ตัวแบบวุฒิภาวะตามสาขารางวัล (Maturity Model) ที่ใช้กำหนดมาตรฐานการบริหารคนแต่ละสาขารางวัล และนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ แนวทางในการเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินการบริหารคนแต่ละสาขาของแต่ละบริษัท/ องค์กรที่สมัครเข้าร่วมรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น แบ่งเป็น 4 ระดับคือ 

Level 1 Basic ไม่มี/ เริ่มมีการจัดทำนโยบาย หรือแผนเชิงปฏิบัติที่ชัดเจน (Basic stage), ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแผนธุรกิจได้อย่างชัดเจน (Ad-hoc based) 

Level 2 Standardized มีการจัดทำนโยบาย หรือแผนเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนที่เป็นมาตรฐาน (Standardized), มีแนวทางการดำเนินการ และเริ่มมีการเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายและแผนงานประจำปี (Linkage to Annual Plan) 

Level 3 Advanced การจัดทำระบบเชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายกลยุทธ์ในระยะกลาง ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรและเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Midterm & Integrated), มีการพัฒนานโยบาย กระบวนการ หรือกลยุทธ์ที่ตอบความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มที่มีความสำคัญต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Segmentation & Data Driven) 

Level 4 Best Practice เชื่อมโยงกับเป้าหมายกลยุทธ์ระยะยาว ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กรและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการบูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับระบบบริหารคนและองค์กรในด้านอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูง (Long term & Sustainable), การจัดทำนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์การบริหารคน มีความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม (Personalization & Agile)

รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหาร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเริ่มดำเนินการในปี 2565 เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารคน ไปพร้อมกับการบริหารองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น เพื่อยกย่องนักทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่ให้ความสำคัญ และมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารคนในสาขาต่างๆ สร้างแรงจูงใจให้กับนักทรัพยากรบุคคลและทีมงานสาขาต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิผลของการบริหารคน ยกระดับมาตรฐานการบริหารคนทางด้านต่างๆ ขององค์กรในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และขยายผลสู่การนำไปประยุกต์ใช้

[Total: 7 Average: 3.3]

Leave a Reply