โรงพยาบาลสมิติเวชเด่นด้านดิจิตอลคว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020

TMA และ depa ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมงานประกาศผลรางวัล Thailand Digital Excellence Awards โดยมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี

พร้อมทั้ง ท่านจะได้รับฟังข้อมูลด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทย โดย BCG และการบริหารจัดการดิจิทัลที่เป็นเลิศจากผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขาได้แก่

Thai Digital Champion for Business Model Innovation: โรงพยาบาลสมิติเวช

รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 THAI DIGITAL CHAMPION FOR BUSINESS MODEL INNOVATION: โรงพยาบาลสมิติเวช
THAI DIGITAL CHAMPION FOR BUSINESS MODEL INNOVATION: Samitivej Hospital

THAI DIGITAL CHAMPION FOR OPTIMIZED OPERATIONS: เซฟรอน

รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 THAI DIGITAL CHAMPION FOR OPTIMIZED OPERATIONS: เซฟรอน
THAI DIGITAL CHAMPION FOR OPTIMIZED OPERATIONS: CHEVRON

THAI DIGITAL CHAMPION FOR CULTURE & TALENT: ธนาคารไทยพานิชย์

รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 THAI DIGITAL CHAMPION FOR CULTURE & TALENT: ธนาคารไทยพานิชย์
THAI DIGITAL CHAMPION FOR CULTURE & TALENT: SCB

THAI DIGITAL CHAMPION FOR TECH INNOVATION & AI: ธนาคารกรุงไทย

รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 THAI DIGITAL CHAMPION FOR TECH INNOVATION & AI: ธนาคารกรุงไทย
THAI DIGITAL CHAMPION FOR TECH INNOVATION & AI: KRUNGTHAI

TMA – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของผู้บริหารและองค์กรไทยรวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักธุรกิจและผบู้ริหารจากหลากหลายสาขาไดม้าพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้แนวความคิด และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ ในปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสาคัญมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความแตกต่างในเชิงศักยภาพขององค์กรดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและความสามารถในการบริหารจัดการด้านดิจิทัล TMA และ สานักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ Digital Transformation Forum และ Thailand Digital Excellence Awards ขึ้น เพื่อให้ การยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลศิด้านการบริหารจัดการดจิทัลและเพื่อยกระดับมาตรฐานการบรหิารจัดการดิจิทัลในประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็น

งานพิธีประกาศผลรางวัล “Thailand Digital Excellence Awards” ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัล มี วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ การประเมินจะมีการนาเครื่องมือของ BCG หรือที่เรียกว่า Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ดิจิทัลภายในองค์กร ซึ่งคลอบคลุม 6 ฟังก์ชั่นหลัก ดังนี้

  • Business Strategy Driven by Digital
  • Digitize the Core
  • New Digital Growth
  • Changing Ways of Working
  • Leveraging the Power of Data & Technology
  • Integrating Ecosystems
รางวัล Thailand digital excellence awards 2020 คือ THAI DIGITAL CHAMPION FOR BUSINESS MODEL INNOVATION: โรงพยาบาลสมิติเวช

ที่มอบให้กับบริษัทที่พลิกแนวคิด สร้างความยั่งยืนในธุรกิจ ผ่านระบบดิจิทัลเทคโนโลยี ในการบริการจัดการ ในงาน Digital Transformation Forum & Thailand Digital Excellence Awards 2020 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

https://www.tmadigitalexcellenceawards.com/

[Total: 10 Average: 4.9]

4 thoughts on “โรงพยาบาลสมิติเวชเด่นด้านดิจิตอลคว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020

Leave a Reply