โรงพยาบาลที่มีไอซียูมากที่สุดในประเทศไทย

health me now blog best website covid 19 time โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คือโรงพยาบาลที่มีไอซียูมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10 มีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 5 ด้าน คือด้านโรคหัวใจ , มะเร็ง , อุบัติเหตุ ,ทารกแรกเกิดและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่

  1. อุบลราชธานี
  2. ศรีสะเกษ
  3. ยโสธร
  4. อำนาจเจริญ
  5. มุกดาหาร

และประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 1,188 เตียง

  • หอผู้ป่วยทั้งหมด 77 หอผู้ป่วย
  • ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
  • บุคลากรทั้งหมด 3,899 คน

รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เดิมชื่อโรงพยาบาลอุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2478 โดยหม่อมเจ้าอุปลีสานชุมพล ได้ประทานที่ดินของพระองค์แปลงหนึ่ง ที่สวนโนนดง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีตำรวจ อันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 27 ไร่ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดเท่านั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระบิดาของพระองค์ ประกอบกับในช่วงเวลานั้น พลเอกพระยาพหล พลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคอีสาน ที่อยู่ติดต่อกับประเทศลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติงบประมาณ มาใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลและให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2478 เปิดทำการเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2479 และได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในภายหลังจากอดีตสู่ปัจจุบันมีผู้อำนวยการมาแล้วจำนวน 13 ท่าน ซึ่งปัจจุบันคือ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ มีบุคลากรทั้งหมด 3,899 คน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,188 เตียง มีทั้งหมด 77 หอผู้ป่วย แบ่งเป็น

หอผู้ป่วยสามัญจำนวน35หอผู้ป่วย
หอผู้ป่วยพิเศษจำนวน10หอผู้ป่วย
ห้องผู้ป่วยหนักจำนวน26ห้องผู้ป่วย
หน่วยงานพิเศษจำนวน6หน่วย

เป็นโรงพยาบาลที่มีไอซียูมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10
มีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 5 ด้าน คือด้านโรคหัวใจ , มะเร็ง , อุบัติเหตุ ,ทารกแรกเกิดและปลูกถ่ายอวัยวะ
โดยให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้

ภายใต้สโลแกน

เป็นที่พึ่งสุดท้าย ปลายทางสุขภาพ ไม่ปฏิเสธคนไข้ ไม่มีคำว่าเตียงเต็ม

วิสัยทัศน์โรงพยาบาล

สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1.ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูง โดยเน้นระดับตติยภูมิและให้บริการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบผสมผสาน
2.ผลิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการ
3.เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ในเขตสุขภาพที่10และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพแบบยั่งยืน
4.มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพและระบบสนับสนุนบริการที่ได้มาตรฐานสากล
5.บริหารจัดการระบบสารสนเทศ ให้ตอบสนองต่อการบริการสุขภาพ

ค่านิยม SUNPASIT

S=Service Excellence บริการเป็นเลิศ
U=Unity ความร่วมมือร่วมใจ
N=Nobleness มีคุณธรรมสูง
P=Professional Mastery เป็นมืออาชีพในงาน
A=Accountability วัดได้โปร่งใส
S=Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม
I=Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม
T=Technology โรงพยาบาลดิจิตอล

เข็มมุ่ง

1.ลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มเฉพาะโรค
2.ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการดูแลรักษา
3.ลดอัตราการติดเชื้อดื้อยา
4.จัดการความปลอดภัยด้านยา
5.บริหารประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร

โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล 4 ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์

SERVICE EXCELLENCE
กลยุทธ์ที่ 1 ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงทุกสาขา

PEOPLE EXCELLENCE
กลยุทธ์ที่ 2 สถาบันความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PP EXCELLENCE
กลยุทธ์ที่ 3 ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

GOVERNANCE EXCELLENCE
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโรงพยาบาลได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการระบบสารสนเทศสุขภาพสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ของพี่น้องชาวสรรพสิทธิประสงค์จึงทำให้เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี
และก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมด้วยอัตลักษณ์ที่ว่า

ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ

สรรพสิทธิประสงค์ หนึ่งเดียว ในอีสานใต้     ธำรงไว้ ซึ่งความดี มีมากหลาย
เป็นที่พึ่ง ผู้ป่วยไข้ ทั้งใจกาย     สู่จุดหมาย ด้วยมุ่งมั่น สรรค์สร้างงาน
ร่วมมือกัน สรรค์สร้าง ตามทางฝัน     ก้าวสู่วัน แห่งชัย อันไพศาล
ผ่านรับรอง คุณภาพ ตามต้องการ     จากวันวาน ถึงวันนี้ ที่ภูมิใจ
ร่วมมือกัน สร้างสรรค์ มุ่งมั่นต่อ     มิรั้งรอ พัฒนา ก้าวหน้าไว้
มองรอบทิศ คิดรอบด้าน ประสานใจ     ก้าวต่อไป มิหยุดยั้ง อย่างมั่นคง
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply