โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) คือโรคทั่วไปที่เกี่ยวกับความบกพร่องของหัวใจที่มีมากตั้งแต่กำเนิด โรคนี้ปรากฎขึ้นในเด็กแรกเกิด  โรคนี้เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดที่มีชื่อเรียกว่า ductus arteriosus ไม่ปิดทันทีหลังจากเด็กคลอด พบบ่อยรองลงมาจาก VSD โดยพบร้อยละ 5-10 ของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว

ระดับของอาการมีตั้งแต่อาการไม่หนักมากไปจนถึงอาการรุนแรงมาก มีส่วนน้อยมากที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้และทำให้เกิดความบกพร่องของโรคนี้ติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยปกติการตรวจพบโรคมักประสบความสำเร็จและสามารถรักษาฟื้นฟูการทำงานของหัวใจให้กลับมาเป็นปกติ

สาเหตุ โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน

เกิดจาก ดักตัส อาร์เทอริโอซัส ไม่ปิดตามธรรมชาติ ซึ่งควรปิดตั้งแต่ 10-15 ชั่วโมง หลังคลอด และปิดสมบูรณ์ 15-20 วัน ไม่เกิน 3 เดือน โดยสาเหตุที่ ดักตัสอาร์เทอริโอซัสไม่ปิดตามธรรมชาติ ได้แก่ภาวะคลอดก่อนกำหนด ภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด หรือการติดหัดเยอรมันในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

อาการ โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน

อาการที่สำคัญที่เกิดจากภาวะเชื่อมต่อดักตัส คือ ความผันผวนของการรับออกซิเจน ความต้องการออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น และปัญหาการหายใจเนื่องจากของเหลวในปอด

การรักษา โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน

  1. การใช้ยา เพื่อช่วยในการปิดของหลอดเลือด
  2. การปิดหลอดเลือดด้วยอุปกรณ์ผ่านทางการสวนหัวใจ
  3. การผ่าตัดปิดหลอดเลือดเกิน (PDA Logation/Clipping)
[Total: 0 Average: 0]