โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคปี 2564 (Thailand’s Most Admired Company 2021)

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

นิตยสารแบรนด์เอจ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2021 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค โดยผลสำรวจในกลุ่มโรงพยาบาล ประจำปี 2564

“ โรงพยาบาลกรุงเทพ ” ได้อันดับ 1 

Thailand’s Most Admired Company 2021

มีผลการวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 7.12 และเฉลี่ยรวมในแต่ละกลุ่มตัวแปรย่อย ดังนี้

  • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 7.48
  • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.74
  • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.92
  • การบริการ (Service): 7.04
  • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 7.49
  • ผู้บริหาร (Management): 7.03

ทั้งนี้ นิตยสารแบรนด์เอจ ได้ทำผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company เป็นปีที่ 11 มีวัตถุประสงค์การศึกษา  เพื่อค้นหาการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Perception) ด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) ด้านความสามารถขององค์กร (Corporate Performance) และอิทธิพลขององค์กร (Corporate Influence) ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้บริโภค

BrandAge จึงได้นำเสนอรูปแบบของงานวิจัย 2021 Thailand’s Most Admired Company ผ่านกรอบนำเสนอแบบ Model 5  ประกอบด้วย

1.         Number One Ranking

2.         Number One Factor

3.         Number One Overall

4.        Number One Soft Power (Image+CSR)

5.        New Face & Runner Up

ทั้งนี้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความโดดเด่นของแต่ละบริษัทที่เป็น 2021 Thailand’s Most Admired Company ผ่าน Model ทั้ง จาก 6 ตัวแปรที่ใช้ประเมินผล  

***************************************************

กิจการที่ได้รับเลือกว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มโรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวแปรรวมกัน คือ 7.60 ทั้งนี้ หากดูค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวแปรอื่นประกอบก็จะทำให้ประเมินได้ว่า โรงพยาบาลกรุงเทพ มีภาพลักษณ์ประสบความสำเร็จอย่างมาก 2 จาก 6 ในประเด็นดังนี้

  • การบริการ (Service)
  • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned)
[Total: 4 Average: 5]

One thought on “โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคปี 2564 (Thailand’s Most Admired Company 2021)

Leave a Reply