โรงพยาบาลเอกชน: ภาระกิจในอนาคต

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

2.1 บริการสุขภาพ:
ภาคเอกชนได้รับการส่งเสริมและขยายตัว
จนมีขนาดใหญ่กว่าภาครัฐตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

2.2 ฝึกอบรมและผลิตบุคลากร

ด้านการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยของ
รัฐไม่สามารถขยายกำ ลังการผลิตบุคลากรให้เพียงพอ
กับความต้องการรวมของประเทศและจากต่างประเทศ
ภาคเอกชนจึงควรมีบทบาทด้านนี้เพิ่มขึ้น


2.2.1 ส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพมากขึ้นจาก
ภาคเอกชนโดยได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อให้อัตราบุคลากรด้านสุขภาพต่อประชากรดีกว่า
ในประเทศอาเซี่ยน (ASEAN) (ปัจจุบันประเทศไทย
อยู่ในตำแหน่งท้ายๆ)
กรณีเอกชนเป็นผู้ผลิต รัฐบาลต้องอุดหนุนงบ
ประมาณการผลิตต่อหัวโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น
ปัจจุบันรัฐส่งเสริมผลิตแพทย์ 300,000 บาท/หัว/
ปี และให้โรงเรียนแพทย์ของรัฐเท่านั้น ถ้าอุดหนุน
การผลิตของภาคเอกชนรัฐจะได้กำลังผลิตจากภาค
เอกชน เข้ามาลงทุนผลิตแพทย์ เรื่องมาตรฐาน
ไม่ต้องกังวลเพราะนักศึกษาแพทย์ทุกคน (รัฐและ
เอกชน) จะต้องผ่านการสอบกลางของแพทยสภา
2.2.3 แพทยสภาและสถาบันฝึกอบรมแพทย์ควรอนุญาต
ให้ภาคเอกชนเป็นต้นสังกัดในการส่งแพทย์เรียน
สาขาเฉพาะทางได้อย่างทัดเทียมโรงพยาบาลรัฐ
ภาคเอกชนจะได้ไม่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาแย่งแพทย์
เฉพาะทางจากภาครัฐ
2.2.4 ควรอนุญาตการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนแพทย์
หรือฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหลักสูตรนานาชาติ
ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เพื่อจะให้ลูกศิษย์ต่าง
ชาติเหล่านี้ไปเผยแพร่ชื่อเสียงสถาบันของประเทศไทย
และส่งต่อคนไข้มาจากประเทศภูมิลำ เนา รัฐบาล
ควรจัดให้มีทุนการศึกษาสำ หรับกลุ่มเหล่านี้ด้วย
2.2.5 แพทยสภาควรอนุญาตให้แพทย์ต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มาให้บริการและ ทำการสอนในโรง
พยาบาลเอกชนได้เหมือนโรงพยาบาลรัฐ จะช่วยลด
ปัญหาขาดแพทย์และอาจารย์แพทย์ได้

2.3 การวิจัยคลีนิก

การวิจัยจะส่งเสริมการหาความรู้ใหม่ สร้างความเป็น
ผู้นำค้าน สุขภาพอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการวิจัยคลินิก (Clinical Trial) การจะเป็นผู้นำ
ด้านการรักษาพยาบาล จำ เป็นต้อง อนุญาต / ส่งเสริมให้ภาค
เอกชนทำการวิจัยคลินิก โดยจะมีบริษัทยาข้ามชาติต้องการเปิด
ตลาดการวิจัยคลินิก รัฐควรพิจารณาดังการวิจัยต่อไปนี้
2.3.1 ส่งเสรมและให้ทุนวิจัยคลีนิก
2.3.2 อนุญาตให้ภาคเอกชนมีคณะกรรมการการวิจัยใน
มนุษย์และสามารถวิจัยได้ อย่างอิสระโดยไม่ต้องไป
ร่วมกับภาครัฐเสมอเหมือนปัจจุบัน
2.3.3 อนุญาตให้นำ เข้าวัสดุเพื่อการศึกษาเป็นยาวิจัย
สำ หรับกรณีภาคเอกชนเป็นผู้ขอและทำ วิจัยอย่าง
ทัดเทียมกับภาครัฐ

[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply