โรงพยาบาลศิริราช ได้อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคปี 2563

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

นิตยสารแบรนด์เอจ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2020 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค โดยผลสำรวจในกลุ่มโรงพยาบาล ประจำปี 2563

“ โรงพยาบาลศิริราช ” ได้อันดับ 1 

Thailand’s Most Admired Company 2020

มีผลการวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 7.60 และเฉลี่ยรวมในแต่ละกลุ่มตัวแปรย่อย ดังนี้

  • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  >  7.96
  • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR)  > 7.56
  • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Performance)   >  7.08
  • การบริการ (Service)   > 7.45
  • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand)   > 7.93
  • ผู้บริหาร (Management)    >  7.64

ทั้งนี้ นิตยสารแบรนด์เอจ ได้ทำผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company เป็นปีที่ 10 มีวัตถุประสงค์การศึกษา  เพื่อค้นหาการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Perception) ด้านความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) ด้านความสามารถขององค์กร (Corporate Performance) และอิทธิพลขององค์กร (Corporate Influence) ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้บริโภค

***************************************************

กิจการที่ได้รับเลือกว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มโรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวแปรรวมกัน คือ 7.60 ทั้งนี้ หากดูค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวแปรอื่นประกอบก็จะทำให้ประเมินได้ว่า โรงพยาบาลศิริราช มีภาพลักษณ์ประสบความสำเร็จอย่างมาก 4 จาก 6 ในประเด็นดังนี้

  • Innovation
  • Image
  • Management
  • CSR
[Total: 8 Average: 4.9]

2 thoughts on “โรงพยาบาลศิริราช ได้อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคปี 2563

Leave a Reply