5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2563 (Thailand’s Most Admired Company 2020: Hospital)

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2020 เป็นปีที่ 9 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม

อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1

ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย

 1. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation)

2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance) 

การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี

3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image)

การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง

4. การบริหารการจัดการ (Management)

การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ  ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR)

การชี้วัดให้เห็นการเป็นองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม หรือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม  ผ่านกิจกรรมต่างๆ

6. Excellence Service การบริการที่ดี   

เกณฑ์ในการวัดจะพิจารณาความเหมาะสมของสินค้าที่ให้บริการ  ความหลากหลายของสินค้า การมีสถานที่ให้บริการเป็นจำนวนมาก  ความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการ  พนักงานมีหัวใจในการให้บริการ  และให้เกียรติลูกค้า

5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2563 (Thailand’s Most Admired Company 2020: Hospital)

เรามาดูโรงพยาบาลที่ได้ทั้ง 5 อันดับแรกกัน

อันดับที่ 5: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คะแนนเฉลี่ย: 7.28

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 7.57
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.79
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 7.04
 • การบริการ (Service): 7.31
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 7.89
 • ผู้บริหาร (Management): 7.12

อันดับที่ 4: เครือโรงพยาบาล BDMS

คะแนนเฉลี่ย: 7.29

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 7.82
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 6.97
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.93
 • การบริการ (Service): 6.93
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 7.76
 • ผู้บริหาร (Management): 7.33

อันดับที่ 3: โรงพยาบาลรามาธิบดี

คะแนนเฉลี่ย: 7.37

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 7.67
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 7.34
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 6.99
 • การบริการ (Service): 7.14
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 7.57
 • ผู้บริหาร (Management): 7.48

อันดับ 2: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คะแนนเฉลี่ย: 7.45

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 7.77
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 7.11
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 7.11
 • การบริการ (Service): 7.51
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 7.87
 • ผู้บริหาร (Management): 7.30

อันดับที่ 1: โรงพยาบาลศิริราช

คะแนนเฉลี่ย: 7.60

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 7.96
 • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 7.56
 • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 7.08
 • การบริการ (Service): 7.45
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 7.93
 • ผู้บริหาร (Management): 7.64

ขึ้นมาจากอันดับ 3 ในปี 2019

แต่ในส่วนนี้ก็เป็นเพียงการวัดในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น ยังคงมีอีกหลายมิติที่ใช้วัดได้ เช่น

Thailand’s Most Admired Company 2020 หมวดธุรกิจอื่นๆ

 • AIS
 • Acer
 • TCEB
 • Central
 • Osotspa
 • PTT
 • AP
 • SCG
 • AIA
 • Viriya
 • Kasikorn
 • BMW
 • Thai Samsung
 • Singha Corporation
 • Food Passion
 • Nestle

THAILAND’S MOST ADMIRED COMPANY 2020 หลายปีติดต่อกัน (2555-2563)

แชมป์ของหมวด 9 ปีติดต่อกัน

 • ธนาคารกสิกรไทย (หมวดธนาคาร)
 • บมจ เอสซีจี (หมวดวัสดุก่อสร้าง)
 • ปตท (หมวดพลังงาน)
 • AIS (หมวดโทรคมนาคม)

แชมป์ของหมวด 8 ปีติดต่อกัน

 • AIA

ที่มา Thailand’s Most Admired Company 2020: Hospital – นิตยสาร Brandage

[Total: 11 Average: 4.9]

3 thoughts on “5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2563 (Thailand’s Most Admired Company 2020: Hospital)

Leave a Reply