โรงพยาบาลเอกชน แนวโน้มอุตสาหกรรมในไทยปี 2563-2566 (3 ปี)

การระบาดของโควิด-19 และการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติในปีนี้ และเราคาดว่ารายได้ของโรงพยาบาลเอกชนจะหดตัว 10.0-12.0% การดำเนินงานจะฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2564-2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรไทย ซึ่งรวมถึงสังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของเมือง ชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากผู้คนให้ความสนใจในสุขภาพส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ในหมายเหตุนี้ ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะลงทุนเพื่อเสนอชุดบริการครบวงจรที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายเครือข่ายเชิงพาณิชย์จะมีความได้เปรียบในแง่ของต้นทุนการดำเนินงาน ทรัพยากรบุคคล และการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น โรงพยาบาลแบบสแตนด์อะโลนจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงการเข้ามาของผู้ให้บริการรายใหม่  ภาพรวม ประเทศไทยมีสถานบริการ 38,512 แห่งที่ให้บริการด้านสุขภาพบางรูปแบบ [1] ประมาณ 35% เป็นทุนของรัฐ (เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป) และ 65% ที่เหลือเป็นกิจการส่วนตัว (เช่น คลินิกและโรงพยาบาลเอกชน) แบ่งตามขนาดและขอบเขตของบริการทางการแพทย์ที่มีให้ 98.3% จัดอยู่ในประเภทผู้ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน[2] (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขอำเภอ 9,800 แห่ง และคลินิกเอกชน 24,800 แห่ง) ส่วนที่เหลืออีก 664 ราย (ร้อยละ 1.7) เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ แบ่งเป็น 294 ราย (ร้อยละ 0.8) ที่บริหารโดยรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือกรุงเทพมหานครLanjutkan membaca “โรงพยาบาลเอกชน แนวโน้มอุตสาหกรรมในไทยปี 2563-2566 (3 ปี)”

5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2566 (Thailand’s Most Admired Company 2023: Hospital)

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2023 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1 ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) 2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance)  การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี 3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image) การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง 4. การบริหารการจัดการ (Management) การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ  ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CorporateLanjutkan membaca “5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2566 (Thailand’s Most Admired Company 2023: Hospital)”

5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2565 (Thailand’s Most Admired Company 2022: Hospital)

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2022 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1 ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) 2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance)  การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี 3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image) การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง 4. การบริหารการจัดการ (Management) การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ  ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CorporateLanjutkan membaca “5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2565 (Thailand’s Most Admired Company 2022: Hospital)”

Samitivej-Vechthani memenangkan Healthcare Asia Awards 2022

Rumah Sakit Anak Samitivej Rumah Sakit Khusus Tahun Ini – Thailand Samitivej Public Company Limited Inisiatif Manajemen COVID Tahun Ini – Thailand Rumah Sakit Vejthani Rumah Sakit Tahun Ini – Thailand Cari tahu siapa yang memenangkan Healthcare Asia Awards 2022. Program penghargaan bergengsi itu sebenarnya sudah digelar mulai 25 April mendatang. Ketika dunia mulai pulihLanjutkan membaca “Samitivej-Vechthani memenangkan Healthcare Asia Awards 2022”

Bumrungrad ได้รับการคัดเลือกให้เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ปี2022 โดย Global Brands Magazine Award

GLOBAL BRAND AWARDS ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่บริษัทในภาคส่วนต่างๆ รางวัลนี้เชิดชูเกียรติบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมในด้านการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยี รางวัลนี้มอบให้เพื่อรับทราบผู้เล่นหลักที่มุ่งมั่นเพื่อความละเอียดและเป็นเวทีสำหรับการยอมรับ รางวัลนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม และให้รางวัลกับผลงานของพวกเขาด้วยการยอมรับระดับโลกขั้นสูงสุด นอกเหนือจากการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยีแล้ว เรายังให้รางวัลในด้านการบริการ ด้านประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดการสร้างแบรนด์ ซึ่งบริษัทต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้เหนือกว่าส่วนที่เหลือ การเสนอชื่อเป็นที่ยอมรับสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ จากบริษัทต่างๆ ตลอดทั้งปีในหลากหลายหมวดหมู่ การเสนอชื่อที่ได้รับในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดสินโดยหน่วยงานวิจัยอิสระภายนอก เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัล บริษัทต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทีมร้องขอ โดยในปี 2022 Global Brands Magazine Award ได้เลือกให้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Bumrungrad International Hospital) เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด (Best Hospital Brand) ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับเลือกใน ปี 2018 Best Hospital Brand ปี 2017 Most Advanced Hospital Brand ปี 2016 BestLanjutkan membaca “Bumrungrad ได้รับการคัดเลือกให้เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ปี2022 โดย Global Brands Magazine Award”

Samitivej ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Most Innovative Healthcare Brand ปี 2021 โดย Global Brands Magazine Award

GLOBAL BRAND AWARDS ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่บริษัทในภาคส่วนต่างๆ รางวัลนี้เชิดชูเกียรติบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมในด้านการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยี รางวัลนี้มอบให้เพื่อรับทราบผู้เล่นหลักที่มุ่งมั่นเพื่อความละเอียดและเป็นเวทีสำหรับการยอมรับ รางวัลนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม และให้รางวัลกับผลงานของพวกเขาด้วยการยอมรับระดับโลกขั้นสูงสุด นอกเหนือจากการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยีแล้ว เรายังให้รางวัลในด้านการบริการ ด้านประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดการสร้างแบรนด์ ซึ่งบริษัทต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้เหนือกว่าส่วนที่เหลือ การเสนอชื่อเป็นที่ยอมรับสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ จากบริษัทต่างๆ ตลอดทั้งปีในหลากหลายหมวดหมู่ การเสนอชื่อที่ได้รับในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดสินโดยหน่วยงานวิจัยอิสระภายนอก เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัล บริษัทต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทีมร้องขอ โดยในปี 2021 Global Brands Magazine Award ได้เลือกให้ทางโรงพยาบาลสมิติเวช (Samitivej Hospitals) เป็น Most Innovative Healthcare Brand เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวจากไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ Global Brands Magazine Award 2021 สาย HealthCare Award Title Region Company Best Hospital for PaediatricLanjutkan membaca “Samitivej ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Most Innovative Healthcare Brand ปี 2021 โดย Global Brands Magazine Award”

Rumah sakit swasta: jalan mana yang harus ditempuh?

Rumah sakit swasta lahir dari ingatan. di rumah sakit pemerintahketidakmampuan untuk memberikan perawatan medis yang memadaiAwalnya, rumah sakit swasta kecil. Dokter adalah pemilik tunggal.manajemen keluarga Dokter dan petugas kesehatan bekerja paruh waktu,hanya memberikan perawatan medis tertentu dari waktu ke waktu. tidak ada sistem kontrol kualitasSaat ini, rumah sakit swasta telah berkembang menjadi bisnis skala besar.milik umum Manajemen profesional Dokter dan tenagaLanjutkan membaca “Rumah sakit swasta: jalan mana yang harus ditempuh?”

5 Rumah Sakit Terbaik di Bangkok 2021 oleh Luxury Society Asia

Rumah sakit dan klinik Thailand seperti hotel bintang lima di industri medis. Ada lebih dari 36 rumah sakit terakreditasi JCI di seluruh negeri, mempekerjakan berbagai dokter dan spesialis yang terlatih dan bersertifikat di luar negeri. Membuat janji itu mudah dan biayanya terjangkau dibandingkan dengan barat. Tidak mengherankan, pasien luar negeri turun $3 miliar dalam ekonomi Land of Smiles tahun lalu, menjadikannyaLanjutkan membaca “5 Rumah Sakit Terbaik di Bangkok 2021 oleh Luxury Society Asia”

โรงพยาบาลเอกชน: บิ๊กเนม เดินหน้าลงทุน ฟื้นรพ.เอกชน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนส่งสัญญาณฟื้นตัว บิ๊กเนมเด้งรับสาดงบลงทุน ทั้งตั้งศูนย์แพทย์เฉพาะทาง เทคโนโลยีขั้นสูง ผนึกพันธมิตรเสริมแกร่งด้านการรักษาพยาบาล เตรียมพร้อมรับผู้ป่วย ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปีนี้ มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ Medical Tourism หายไปกว่า 80% นับจากต้นปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งจึงเริ่มขยับตัวเปิดยุทธศาสตร์เพื่อชิงสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการต่างๆ นอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วย ดังนั้นนอกเหนือจากการตั้งศูนย์แพทย์เฉพาะทาง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาพยาบาล ยังจะเห็นบริการใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเจาะกลุ่มผู้สูงวัย ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ยอมรับโควิด-19 ทำให้แผนเดินหน้าก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับกลุ่ม NKG ประเทศญี่ปุ่น ด้วยงบลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนั้นดีเลย์ไป เพราะติดขัดที่ทีมงานจากญี่ปุ่นไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ แต่อย่างไรก็ดี ล่าสุดทีมงานญี่ปุ่นได้เข้ามาดำเนินการแล้วทั้งด้านการก่อสร้าง  อุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงบุคลากร และเมื่อทำไพลอตเทสต์เรียบร้อยก็จะเริ่มดำเนินทันที โดยบริษัทมีแผนสร้างแบรนดิ้งและการตลาด ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้สนใจเข้ามาใช้บริการได้ภายในกลางปีนี้ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไป โดยจุดเด่นของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยแห่งแรกนี้จะมุ่งเน้นการฟื้นฟูให้ผู้สูงวัยดูแลตนเองได้ไม่ใช่การรักษาหรือดูแลผู้ป่วยสูงวัยเท่านั้น  สำหรับแผนการลงทุนในครึ่งปีหลังบริษัทเตรียมใช้งบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาทในการร่วมทุนเพื่อบริหารโรงพยาบาลต่างๆ ในหัวเมืองรองทั้งภาคเหนือ อีสานและใต้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดLanjutkan membaca “โรงพยาบาลเอกชน: บิ๊กเนม เดินหน้าลงทุน ฟื้นรพ.เอกชน”

5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2564 (Thailand’s Most Admired Company 2021: Hospital)

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2021 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1 ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) 2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance)  การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี 3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image) การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง 4. การบริหารการจัดการ (Management) การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ  ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน 5.Lanjutkan membaca “5 โรงพยาบาลสุดยอดครองใจผู้บริโภคปี 2564 (Thailand’s Most Admired Company 2021: Hospital)”

องค์กรรับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี“THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) จัดพิธีมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2021” โดยร่วมกันจัดอันดับสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น เพื่อสร้างดัชนีวัดผลความสำเร็จของภาคธุรกิจ เกณฑ์การวัดที่น่าเชื่อถือและเป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทยให้มีการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจไทยและประเทศไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” (Conquering the business uncertainty) ต้องยอมรับว่า เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้ธุรกิจ ต้องหยุดชะงัก และต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป นับเป็นความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้ หลายธุรกิจกลับสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถยืดหยัดอยู่บนสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้ได้ จึงนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง ในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคตLanjutkan membaca “องค์กรรับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี“THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021”

โรงพยาบาลสมิติเวช: ผู้นำด้าน ‘Virtual Hospital’ ของไทย รางวัล PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021

ท่ามกลางการแข่งขันในโลกธุรกิจ การพัฒนาสินค้าแบบเดิม ๆ ไม่อาจตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้อีกต่อไป เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรใดคิดค้น ‘นวัตกรรม’ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ก็จะได้รับความสำเร็จทางธุรกิจ กับโอกาสที่นิตยสาร Business+ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 32 จึงเกิดความร่วมมือกับคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจบริการ แบรนด์สินค้า หรือองค์กร ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้บริโภค เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรธุรกิจ ในการคิดค้นสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อมอบรางวัลให้แก่สุดยอดองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 2021 ที่มีความโดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564 สุดยอดองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 2021 ‘PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021’ ดำเนินการสำรวจผลความนิยมของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ จำนวน 14,602 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จากนั้นเข้าสู่กระบวนการสรุปคะแนน คัดเลือกแบรนด์สินค้าหรือองค์กรที่มีความโดดเด่นสูงสุด เพื่อจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ ขณะเดียวกันเตรียมพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคมศกนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้องค์กรธุรกิจต้องคิดค้นนวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมอบ ประสบการณ์การของสินค้าและบริการ เพื่อเป็นที่ต้องการของตลาดและประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจอันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการ แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare) ในปีที่ผ่านมา จะเผชิญผลกระทบจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19)Lanjutkan membaca “โรงพยาบาลสมิติเวช: ผู้นำด้าน ‘Virtual Hospital’ ของไทย รางวัล PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021”

5 โรงพยาบาลรัฐบาลที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021

หลังจากที่ได้มีการประกาศผลเป็นครั้งแรกของ Wisesight สำหรับกลางปี 2020 โดยในหมวดหมู่นั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชนั้นผลิกโผทะยานมาเป็นอันดับที่ 1 ของผลการปีนี้ เรามาลองดูกันสิว่าแล้วในส่วนของโรงพยาบาลรัฐบาลจะมีใครติดอันดับมาบ้าง (เรียงอันดับตามตัวอักษร) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี ทีมงาน Thailand Zocial Awards ได้จัดอันดับแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียได้ดีเยี่ยม 10 อันดับแรก ของ 27 กลุ่มธุรกิจ โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากช่องทางหลักของแบรนด์ต่างๆ คือ  Facebook Instagram YouTube และ Twitter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2020 และใช้ ZOCIAL METRIC ในการวัดผล และไปรอลุ้นผลกับรางวัล Thailand zocial award 2021 ต้นปีหน้าว่าอันดับจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ สำหรับโรงพยาบาลศิริราชที่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2020Lanjutkan membaca “5 โรงพยาบาลรัฐบาลที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021”

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021

หลังจากที่ได้มีการประกาศผลเป็นครั้งแรกของ Wisesight สำหรับกลางปี 2021 โดยในหมวดหมู่นั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชนั้นผลิกโผทะยานมาเป็นอันดับที่ 1 ของผลการปีนี้ เรามาลองดูกันสิว่าแล้วในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนจะมีใครติดอันดับมาบ้าง (โดยเรียงตามตัวอักษร) โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลรามคำแหง ทีมงาน Thailand Zocial Awards ได้จัดอันดับแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียได้ดีเยี่ยม 10 อันดับแรก ของ 27 กลุ่มธุรกิจ โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากช่องทางหลักของแบรนด์ต่างๆ คือ  Facebook Instagram YouTube และ Twitter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2021 และใช้ ZOCIAL METRIC ในการวัดผล และไปรอลุ้นผลกับรางวัล Thailand zocial award 2021 ต้นปีหน้าว่าอันดับจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ ซึ่งปีนี้ทางโรงพยาบาลสมิติเวช ผู้เข้ารอบชิง Thailand Zocial AwardsLanjutkan membaca “5 โรงพยาบาลเอกชนที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021”

5 เว็บไซต์โรงพยาบาลเอกชนที่น่าใช้ที่สุดในไทย ปี 2021

เมื่อพูดถึงเว็บไซต์โรงพยาบาลเอกชน ก็จำเป็นต้องพูดถึงความครบครันและความแม่นยำในการให้ข้อมูลทางการแพทย์ รูปแบบของการนำเสนอและการใช้งานที่สะดวกสบายแก่ผู้ป่วย วันนี้เราจึงข้อยก 5 เว็ปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดมาให้ดูกันโดยเทียบกันในแต่ล่ะปัจจัย