โรงพยาบาลเอกชน แนวโน้มอุตสาหกรรมในไทยปี 2563-2566 (3 ปี)

การระบาดของโควิด-19 และการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติในปีนี้ และเราคาดว่ารายได้ของโรงพยาบาลเอกชนจะหดตัว 10.0-12.0% การดำเนินงานจะฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2564-2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรไทย ซึ่งรวมถึงสังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของเมือง ชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากผู้คนให้ความสนใจในสุขภาพส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ในหมายเหตุนี้ ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะลงทุนเพื่อเสนอชุดบริการครบวงจรที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายเครือข่ายเชิงพาณิชย์จะมีความได้เปรียบในแง่ของต้นทุนการดำเนินงาน ทรัพยากรบุคคล และการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น โรงพยาบาลแบบสแตนด์อะโลนจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงการเข้ามาของผู้ให้บริการรายใหม่  ภาพรวม ประเทศไทยมีสถานบริการ 38,512 แห่งที่ให้บริการด้านสุขภาพบางรูปแบบ [1] ประมาณ 35% เป็นทุนของรัฐ (เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป) และ 65% ที่เหลือเป็นกิจการส่วนตัว (เช่น คลินิกและโรงพยาบาลเอกชน) แบ่งตามขนาดและขอบเขตของบริการทางการแพทย์ที่มีให้ 98.3% จัดอยู่ในประเภทผู้ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน[2] (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขอำเภอ 9,800 แห่ง และคลินิกเอกชน 24,800 แห่ง) ส่วนที่เหลืออีก 664 ราย (ร้อยละ 1.7) เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ แบ่งเป็น 294 ราย (ร้อยละ 0.8) ที่บริหารโดยรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือกรุงเทพมหานคร继续阅读“โรงพยาบาลเอกชน แนวโน้มอุตสาหกรรมในไทยปี 2563-2566 (3 ปี)”

2022年最受消费者欢迎的5家最受欢迎的医院(2022年泰国最受尊敬的公司:医院)

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2023 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1 ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) 2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance)  การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี 3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image) การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง 4. การบริหารการจัดการ (Management) การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ  ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate继续阅读“2022年最受消费者欢迎的5家最受欢迎的医院(2022年泰国最受尊敬的公司:医院)”

2022年最受消费者欢迎的5家最受欢迎的医院(2022年泰国最受尊敬的公司:医院)

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2022 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1 ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) 2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance)  การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี 3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image) การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง 4. การบริหารการจัดการ (Management) การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ  ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate继续阅读“2022年最受消费者欢迎的5家最受欢迎的医院(2022年泰国最受尊敬的公司:医院)”

Samitivej-Vechthani 荣获 2022 年亚洲医疗保健大奖

三美泰儿童医院 ★ 年度专科医院——泰国 三美泰公共有限公司 ★ 年度新冠病毒管理倡议——泰国 威他尼医院 ★ 年度最佳医院——泰国 找出谁赢得了 2022 年亚洲医疗保健奖。 享有盛誉的奖励计划实际上是从 4 月 25 日开始举行的。 随着世界开始从 COVID-19 大流行造成的大规模破坏中恢复过来,医疗保健行业已被证明能够抵御挑战,并有能力抵御为公民服务的任何障碍。 医疗保健提供者和公司 他们也在取得进展。感谢这个领域、产品和倡议的创意人士。COVID 管理框架可帮助每个人返回更安全的环境。 此外,他们正在将这些进步融入日常运营中。危机管理的有效性和为患者提供优质医疗服务。 为表彰过去一年在医疗保健行业取得长足进步的公司,Healthcare Asia 自豪地介绍其奖项计划的获奖者。通过酒店 虚拟演示 以及从 4 月 25 日开始的采访。 2022 年亚洲医疗保健奖、亚洲医疗保健奖、亚洲医疗保健医药奖和医疗保健亚洲医疗技术奖旨在表彰克服疫情带来的挑战并超越创新的行业参与者。 获奖公司还接受了采访,他们分享了他们对赢得享有盛誉的奖励计划的想法。  今年的提名由精英评审团选出,其中包括 Pureland Venture 合伙人 Chris Hardesty、安永帕台农神庙生命科学与医疗保健总监、战略主管 Partha Basumatary 和服务主管 Sarah Butler。 查看今年的获奖者: 2022 年亚洲医疗保健奖 Al-Futtaim 健康 Aster Al Raffah 医院,苏哈尔 紫苑医院 阿斯特萨纳德医院继续阅读“Samitivej-Vechthani 荣获 2022 年亚洲医疗保健大奖”

Bumrungrad ได้รับการคัดเลือกให้เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ปี2022 โดย Global Brands Magazine Award

GLOBAL BRAND AWARDS ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่บริษัทในภาคส่วนต่างๆ รางวัลนี้เชิดชูเกียรติบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมในด้านการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยี รางวัลนี้มอบให้เพื่อรับทราบผู้เล่นหลักที่มุ่งมั่นเพื่อความละเอียดและเป็นเวทีสำหรับการยอมรับ รางวัลนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม และให้รางวัลกับผลงานของพวกเขาด้วยการยอมรับระดับโลกขั้นสูงสุด นอกเหนือจากการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยีแล้ว เรายังให้รางวัลในด้านการบริการ ด้านประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดการสร้างแบรนด์ ซึ่งบริษัทต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้เหนือกว่าส่วนที่เหลือ การเสนอชื่อเป็นที่ยอมรับสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ จากบริษัทต่างๆ ตลอดทั้งปีในหลากหลายหมวดหมู่ การเสนอชื่อที่ได้รับในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดสินโดยหน่วยงานวิจัยอิสระภายนอก เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัล บริษัทต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทีมร้องขอ โดยในปี 2022 Global Brands Magazine Award ได้เลือกให้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Bumrungrad International Hospital) เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด (Best Hospital Brand) ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับเลือกใน ปี 2018 Best Hospital Brand ปี 2017 Most Advanced Hospital Brand ปี 2016 Best继续阅读“Bumrungrad ได้รับการคัดเลือกให้เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ปี2022 โดย Global Brands Magazine Award”

Samitivej ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Most Innovative Healthcare Brand ปี 2021 โดย Global Brands Magazine Award

GLOBAL BRAND AWARDS ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่บริษัทในภาคส่วนต่างๆ รางวัลนี้เชิดชูเกียรติบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมในด้านการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยี รางวัลนี้มอบให้เพื่อรับทราบผู้เล่นหลักที่มุ่งมั่นเพื่อความละเอียดและเป็นเวทีสำหรับการยอมรับ รางวัลนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม และให้รางวัลกับผลงานของพวกเขาด้วยการยอมรับระดับโลกขั้นสูงสุด นอกเหนือจากการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยีแล้ว เรายังให้รางวัลในด้านการบริการ ด้านประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดการสร้างแบรนด์ ซึ่งบริษัทต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้เหนือกว่าส่วนที่เหลือ การเสนอชื่อเป็นที่ยอมรับสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ จากบริษัทต่างๆ ตลอดทั้งปีในหลากหลายหมวดหมู่ การเสนอชื่อที่ได้รับในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดสินโดยหน่วยงานวิจัยอิสระภายนอก เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัล บริษัทต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทีมร้องขอ โดยในปี 2021 Global Brands Magazine Award ได้เลือกให้ทางโรงพยาบาลสมิติเวช (Samitivej Hospitals) เป็น Most Innovative Healthcare Brand เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวจากไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ Global Brands Magazine Award 2021 สาย HealthCare Award Title Region Company Best Hospital for Paediatric继续阅读“Samitivej ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Most Innovative Healthcare Brand ปี 2021 โดย Global Brands Magazine Award”

私家医院:走哪条路?

私人医院因记忆而诞生。在公立医院无法提供足够的医疗服务从原来的私立医院要小。医生是唯一的所有者。家庭管理 医生和卫生工作者是非全日制工作,仅提供部分医疗保健服务。没有质量控制体系。如今,私立医院已发展成为一家大型企业。公有制 专业管理全职工作的医生和卫生人员仅在24小时的生产和人员培训中为该病提供医疗服务。有临床试验。并获得国际标准 目前,共有321家私立医院拥有32,828张床位,雇用大约20万人,每年创造约1500亿泰铢的行业收入,每年为外国人服务约5500万次,并计划在200个国家/地区接受150万次治疗。世界 它提供的资源或服务的估计比例。全国25-30%私立医院是首选。自付费者,私人健康保险人或社会保障基金保险人 私立医院是重要的参与者。在公共卫生服务体系中,甚至在成果和声誉遍布全球之后的十年中外国人来使用这项服务。因此,私立医院已成为卫生保健系统中的重要角色。以及一个不需要税收征兆就不需要国家资金的国家的发展。 国民经济的私立医院 提供有效和优质的治疗私立医院专注于便捷,快速和优质的医疗服务,目前,许多私立医院已获得泰国HA(医院认可)标准和20多个国际JCI先进组织的认可。公共护士接受JCI国际标准,提供便捷,快速和优质的服务。私立医院每年吸引5500万患者。如果您选择公立医院,请选择免费选项。包括保险资金在内社会出现 被保险人选择了私立医院作为附属医院而不是公立医院。少于政府部门 收入和经济增加值 私立医院的总收入为806.547亿泰铢(2006年国家统计局调查),能够增加282.967亿泰铢或35%的附加值,与当前的汽车行业相比非常高,私立医院每年的收入约为1500亿泰铢。 。 导致就业和家庭收入私立医院雇用141,699人(国家统计局2014年调查)。2006)107,509名全职雇员(75.9%),74.4%的卫生工作者,25.6%的雇员,支付了226.905亿泰铢的人员费用。国家卫生工作者花时间在政府外部工作约40,000人,目前估计私立医院雇用超过20万人。 促进连续产业私家医院有费用 (不包括员工工资)397.3亿泰铢(2006年国家统计局调查)是药品/医疗用品成本191.22亿泰铢,食品成本11.41亿泰铢,为该行业创造了收入。其他相关 私人投资减轻了公共投资的负担。私立医院的固定资产折旧为66.485亿泰铢(国家统计局。2549)折旧 反映每年为服务人民而支付的私人投资支出 相同金额私人投资没有这样的钱。必须使用投资从国家取代 因此,它将减少国家每年的投资负担66.488亿泰铢,如果十年下来,将超过664.88亿泰铢。 帮助支持政府卫生计划/政策政府有各种医疗政策计划。哪个已经为私立医院参与项目提供了出色的支持 不断变化的世界私立医院将如何帮助改善卫生系统?全球化与变革在社会上,它极大地影响了概念,政策和操作方法。 在自由经济下,私立医院是对生病的人来说是好生意 是首选为自我治疗付费的人 那里有大量的就业机会,该行业产生了收入,从而产生了卫生人员。私人投资减轻了后者的公共投资负担,使当地服务收入带入该国。与国外的其他出口行业一样,私立医院也产生直接和间接的所得税。大量的州 成为系统中的关键角色不需要资金的国家卫生和发展服务。从税收征兆中说明 因此,国家应积极开展这项业务。在各个方面,未来政府部门将减轻更多的开支负担。人们得到良好的服务并拥有政府的表现将永远受到赞扬。 [Total: 91 Average: 4.9]

亚洲豪华协会(Luxury Society Asia)曼谷2021年5家最佳医院

泰国的医院和诊所就像医疗行业的五星级酒店。全国有36多家获得JCI国际认可的医院,在国外接受了广泛的医生和专家的培训和认证。与西方国家相比,约会既简单又便宜。毫不奇怪,去年,在“微笑之国”的经济中,国外患者减少了30亿美元,使其成为全球医疗旅游目的地排名第一的国家。 康民医院 康民国际医院是东南亚最大的私人医院,也是亚洲第一家获得JCI国际认可的医院。甚至一百万平方英尺的建筑 但是,找到自己的出路并不难,员工和工作人员热情友好,四处派驻,可帮助110万游客找到自己的出路。 它拥有1200名常驻医师和工作人员咨询,其中许多在澳大利亚和德国等国家获得国际认证,使其成为泰国最专业的医疗机构。有超过38个专业中心和诊所,包括牙科,整形外科,骨科等,最近经过1200万美元的翻新后,Bumrungrad医院也拥有最先进的设施,最新技术包括成像辐射用于癌症治疗,高级诊断和广泛的治疗方法。 BNH医院 BNH是泰国最成功的私家医院之一,也是当地历史的组成部分,始于1898年,是曼谷在蓬勃发展的首都开设的第一家外籍诊所。它是东南亚第一家提供西方医学方法的医院,并且仍然是当今国际和国际患者最受欢迎的选择之一。 康复室以其豪华而闻名,可欣赏到高空的城市景观,并配备一流的设施,从冰箱到餐桌和卫星电视。医院还以成为“家庭医生”设施而自豪,那里的医生通过咨询,治疗和后期治疗真正与客户成为朋友; BNH也以其综合脊柱中心而闻名。 萨米蒂杰医院 这个领先的医院集团在泰国拥有5家医院和20多个异地诊所。它提供许多特殊食物。但是,曼谷萨米蒂奇儿童医院最著名的是新生儿和婴儿护理,是泰国唯一的私立儿童医院。 它是享有声望的新生儿重症监护病房(NICU)和儿科重症监护病房(PICU)的所在地,后者拥有儿科手术技术的最新工具。妇女保健中心负责计划生育,体外受精和咨询。Samitivej经联合国儿童基金会(UNICEF)和世界卫生组织(WHO)认证为儿童友好型妇幼医院,是计划生育的理想选择。 仁熙医院 Yanhee医院是泰国领先的美容医院,其美容和整形手术范围广泛,从整容到腹部整容和乳房植入物。整形外科医生以执行从头到脚的转换的精致和精细的工艺而著称。 最好的例子是这里执行的性别变更程序。这些手术是最复杂的,因为它们需要大量的手术。Yanhee还提供现场美容手术和牙科诊所,并提供替代疗法的咨询,例如氧气治疗和针灸。 曼谷医院 曼谷医院是泰国第一家私人医疗机构,也是当今最大的私人医院网络之一。在普吉岛,清迈,苏梅岛,华欣和芭堤雅等目的地,有13个地点遍布全国。拥有如此便利的地理位置,是将海滩或山区度假与医疗完美结合的理想选择。 医院提供从货车到豪华轿车的各种运输方式,以接送患者,并在患者出院后带他们到轻松而梦幻的地方。医院还提供快递服务,其中包括人员,可以迅速护送您通过海关和移民队列。 [Total: 83 Average: 4.9]

私立医院:Big Name继续投资于恢复私立医院。

私立医院业务显示出复苏的迹象。大名鼎鼎的投资预算反弹 双方都成立了专门的医疗中心 先进的技术 加入联盟以加强医疗 准备耐心等待 总体而言,今年的私立医院业务可能会比上一年有所增加。 自去年初以来,受COVID-19疫情影响 ,外国游客或 医疗旅游客户消失了80%以上。许多私立医院运营商已开始着手制定战略,以赢得信心并吸引客户使用他们的服务。除了患者组 因此,除了建立专门的医疗中心 医疗技术的引进 还将看到新的服务出现,尤其是针对老年人的服务 Satit Viddayakorn博士,执行委员会主席兼Principal Capital Public Company Limited或PRINC  Group高管董事总经理 王子医院 向“经济基础”透露,它接受COVID-19。制定建设老人康复中心的计划 与日本NKG集团的合资企业 投资超过20亿泰铢而被推迟 由于交通拥堵,日本队无法前往 但无论如何 最近,日本团队进入了建筑,设备,技术和人员队伍。完成试点测试后,它将立即开始进行 该公司计划创建品牌和营销。预计将于今年中旬对感兴趣的人开放使用该服务,直到正式启动为止 这家首家高级康复中心的重点是让老年人康复以照顾自己,而不仅仅是治疗或照顾老年人。  对于下半年的投资计划,该公司计划在合资企业中投资超过10亿泰铢来管理医院。在北部,伊桑(Isan)和南部(South)的二级地区,这两个医院的病床面积为300-400张,并在潜在地区扩大了社区诊所的分支机构 此外,它已花费超过1亿泰铢投资于AI技术的开发,On-Cloud服务平台的开发以增强患者服务 为了进入一家健康科技公司,该公司今年的目标是使收入增加40%。  Nakhonthon Hospital Company Limited主席Yanadej Thongsima副教授表示,Nakornthon旨在改善专业医疗中心的服务。通过与Bumrungrad Health Network等专家合作 通过内窥镜和显微镜技术带来创新疗法,可服务于大脑和神经系统,消化系统和肝脏中枢。治疗覆盖消化系统和肝脏的所有疾病。骨科中心  此外,还建立了老年患者专科诊所。准备由老年医生升级为老年患者的整体护理(老年诊所),老年医生将与治疗团队(包括各种疾病的专家)一起成为患者护理的中心。每位患者 配药的药剂师 保姆护士 物理治疗师 和营养学家等,并在未来将进一步发展为 为了支持老年人社会,医院计划通过改善适合老年人的医院建筑面积来建立中级病房,包括老年病房,患者的宿舍,继续治疗的老年人,以及准备回家的老人,Palliative Ward会为您提供舒适的客房和出色的服务,从而为患者提供姑息护理和VIP Ward。也支持泰国老龄化社会的发展 康民医院 它宣布了一项战略,以推动为世界一流的整体医疗保健提供具有3C优势的创新的目标,包括重症监护,重症监护,有一个重症监护医生团队和一个多学科团队。每天24小时提供服务,对具有复杂疾病和尖端技术的患者进行复杂的疾病治疗,为需要先进技术的患者提供治疗。 医疗行动主席Thaweesin Tunprayoon副教授 康民国际医院 说,康民国际计划发展和扩展卓越中心,以治疗困难,复杂和特定疾病为中心。随着技术 以病人为中心 专注于为目的地医疗旅游铺平道路,并扩大到Bumrungrad的家庭服务,这将帮助人们在家里照顾,保护自己。  “班农格勒专注于医疗旅游,这是泰国和班农格勒的标志。始终是医疗旅游业的领导者 此外,医院拥有最多的客户群。如果疫苗奏效,医疗旅游肯定会回来。” 对于提高卓越中心的指导方针,医院将集中精力扩大卓越中心。通过Bumrungrad Health Network业务模型,与全国60多家合作医院合作 在中档客户中扩大使用Bumrungrad标准医疗保健的机会 谁住在大都市地区和各个地区 Thonburi Healthcare Group Public Company Limited(THG) 副董事长兼首席执行官Thanathip Supapradit博士  表示,今年医院和医疗保健业务的总体方向将有所改善和逆转。接近2019年,该公司计划花费超过11.63亿泰铢投资于新项目,并扩大现有医院业务的能力。吞武里医院是一家能够治疗复杂疾病的三级护理医院,还将斥资约8.4亿泰铢建设新建筑。提供医疗设备和现代技术以增加患者的能力。 同时,Thonburi Bamrungmuang医院计划扩大国内患者市场,以取代国外患者的增长速度。而Jin Wellbeing County Rangsit项目占地超过140莱,已发展成为拥有494个单位的7层高住宅小区,可与吞武里Burana医院的项目中的退休人员同住。(老人康复医院)和Jin Wellness为居民提供医疗服务,最近,该项目正在开发,以改善生活方式,例如有机水果和蔬菜种植农场,荷花池园艺。 未来将发展户外购物区。超市,美容院,商店,并组织活动以邀请目标群体。尝试留在项目中 准备做各种活动 去体验 金福利县的居住项目与其他项目不同。 此外,该公司还计划在Pracha Uthit地区启动“吞武里健康村”。老人护理中心 疗养的病人 卧床病人 根据吞武里医院医疗队和护士的标准 拥有40多年的医疗经验,有一批医生来访 护士和工作人员每天24小时提供餐饮服务和康复活动。大约每月服务费 30,000-50,000泰铢 Chalerm Harnphanich教授,博士,曼谷连锁医院公共有限公司的首席执行官“ BCH ” Kasemrat医院长官说,今年该院的重点是改善和提高医院的潜力。原分公司 并研究将服务领域扩展到新的潜在领域的可能性 促进获得医疗服务 满足当地患者的需求 今年,它对两家新医院开放:1月1日开业的Kasemrad医院Prachinburi和第一期花费15.7亿泰铢的Kasemrad国际医院万象,并将于6月开业。 [Total: 13 Average: 4.8]

2021年最受消费者欢迎的5家最受欢迎的医院(2021年泰国最受尊敬的公司:医院)

今年的泰国最受赞赏公司2021年调查结果反映了很多事情。比以往更 就像排名中的较大变化一样 这是竞争环境不断变化的结果,这种竞争迫使每个人都使用更多的加速度来适应。这就是为什么每个公司的排名都不能相同的原因。并且不应为1 对泰国最受赞赏公司的调查结果列出了六个变量,这些变量将增强组织的实力,如下所示: 创新能力 (Innovation)。 深入的问题与创新潜力有关。在组织中,发明的连续性 将旧事物改进为新事物的能力和创造力 (Creativity) 带来了创新 (Innovation)。 2.经营业绩  确定企业的盈利能力 资产数量 在全球范围内进行多元化投资的组织的业务运营。该组织的业务在不断扩展。可持续业务增长 作为信誉良好的组织,有一个很好的系统可以控制欺诈检测。 3. 公司更名 (公司形象)。 强大的品牌所有权 这是一个不断发展的品牌。这是一个客户对其品牌有良好感觉的品牌。并且是一个被视为高价值资产的品牌 4.管理 作为一家注重员工不断发展以提高自身能力的企业 能够保持优秀人才持续工作 而且,管理团队有能力 照顾员工 很好地应对变化 外部社会能够认识到高级管理人员的杰出成就。创造可持续的业务增长 5. 企业社会责任 良好组织的量度 对社区和社会负责 或者是重视通过各种活动帮助社会和环境的组织 6.卓越的服务良好的服务。    测量标准将确定所提供产品的适用性。产品种类繁多 存在大量服务地点。轻松访问服务 员工有服务意识。尊敬客户 让我们来看看排名前5位的医院。 第5名:康民医院 平均评分: 创新能力 (创新):7.57 企业形象和社会责任(企业社会责任形象):6.79 商业运作 与业务成就与实践:7.04 服务:7.31 拥有品牌的形象:7.89 管理:7.12 第四名:BDMS连锁医院 平均评分: 创新能力 (创新):7.82 企业形象和社会责任(企业社会责任形象):6.97 商业运作 与业务成就与实践:6.93 服务:6.93 拥有品牌的形象:7.76 管理:7.33 第三名:Ramathibodi医院 平均评分: 创新能力 (创新):7.67 企业形象和社会责任(企业社会责任形象):7.34 商业运作 与成功(业务成就与实践):6.99 服务(Service):7.14 拥有品牌的形象:7.57 管理:7.48 第二名:朱拉隆功医院 平均评分: 创新能力 (创新):7.77 企业形象和社会责任(企业社会责任形象):7.11 商业运作 与业务成就与实践:7.11 服务:7.51 拥有品牌的形象:7.87 管理:7.30 第一名:Siriraj医院 平均评分: 创新能力 (创新):7.96 企业形象和社会责任(企业社会责任形象):7.56 商业运作 与业务成就与实践:7.08 服务:7.45继续阅读“2021年最受消费者欢迎的5家最受欢迎的医院(2021年泰国最受尊敬的公司:医院)”

拉玛九世医院 荣获年度最佳泰国商业组织奖“ 2021年泰国最佳公司奖”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) จัดพิธีมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2021” โดยร่วมกันจัดอันดับสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น เพื่อสร้างดัชนีวัดผลความสำเร็จของภาคธุรกิจ เกณฑ์การวัดที่น่าเชื่อถือและเป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทยให้มีการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจไทยและประเทศไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” (Conquering the business uncertainty) ต้องยอมรับว่า เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้ธุรกิจ ต้องหยุดชะงัก และต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป นับเป็นความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้ หลายธุรกิจกลับสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถยืดหยัดอยู่บนสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้ได้ จึงนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง ในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต继续阅读“拉玛九世医院 荣获年度最佳泰国商业组织奖“ 2021年泰国最佳公司奖””

Samitivej 医院:泰国在 2021 年“虚拟医院”产品创新奖中处于领先地位

在商业世界的竞争中 传统产品的开发已不能满足消费者的需求。由于技术进步和不断变化的消费者行为 任何发明满足客户需求的“创新”的组织。将获得商业成功 以《商业+》杂志进入第32个年头为契机,与管理学院院长进行了合作。玛希隆大学调查在创新中脱颖而出的服务、品牌或组织。 选择被创新认可的最好的产品和服务 通过消费者的选择 提高商业组织的意识 发明市场上需要的创新产品或服务。 授予具有杰出创造力的2021年最佳创新组织。能够响应2021年新世界消费者的需求 2021年最佳创新组织“2021年 产品创新奖” 通过网络媒体对消费者的受欢迎程度进行了调查,共14602个样本。三月和五月之间 然后进入评分流程。选择最杰出的品牌或组织。制作宣传内容 同时为今年8月的颁奖典礼做准备。 随着科技的进步 和改变消费者行为 这促使商业组织创新能够满足客户需求并提供产品和服务体验的新产品和服务。在市场上有需求,在商业上取得成功,这是产品和服务创新成功的标志。 虽然整体健康产业(Healthcare)在过去一年。将面临冠状病毒(COVID-19)爆发的影响,包括技术的中断,不亚于其他行业,但如果说在这种充满挑战的情况下表现最出色的医院 那家医院是 三美泰医院集团 和 BNH 医院 三美泰医院集团首席执行官 Chairat Panthuraamporn 博士 而 BNH 医院 表示,由于 COVID-19 的影响,包括新技术的到来,整体健康业务运营整体有所下降,但认为这是一个新的机会。也会发生。 “为了我 对于通常会进入 OPD 并随后进行更传统的 admid IPD 的患者的治疗方案可能会保持这种方式一段时间。但与此同时,它需要寻找新的增长途径来支持传统收入的流失。” 2019年3月,三美泰医院集团与商业伙伴合作推出三美泰虚拟医院,这是一家24小时在线虚拟医院,利用远程医疗等技术与现有医疗服务对接,打造新型医疗服务 从服务开始 远程会诊 允许患者通过视频通话接受医生的咨询 还有一个 Test @Home 服务,以防您的医生决定您需要验血。家里会有采血服务。并立即被带到实验室 包括送药服务,以防用户需要取药。 “未来客户的行为不会像现在一样来医院。因此,我们必须以平台为生态系统,以虚拟医院的形式创建远程医疗,这是服务对象的整体解决方案。这是未来商业模式的一部分 考虑到我们是国内第一家提供如此全面的服务。另一个亮点是 我们的医院与保险公司有联系。包括银行在内,这使我们的客户可以轻松付款。我们第一次开通虚拟医院的时候,只有大约500名用户。但在第一轮和第二轮冠状病毒爆发后,用户数量增加了 4,000 人,而第三轮用户预计会有相当大的增长。” 三美泰医院集团首席执行官 Chairat Panthuraamporn 博士 和 BNH 医院 Chairat 博士补充说,远程医疗的趋势肯定会增长,这取决于它是慢还是快。关键因素是人们能多快地敞开心扉。医院的这项服务可以通过医院的网站、Samitivej Plus应用程序作为主要渠道和LINE以及所有合作伙伴的应用程序访问,无论是Advanced Info Service Co., Ltd.(Public Company Limited)还是AIS、Sansiri Public Company Limited 和 Muang Thai Life Assurance Public继续阅读“Samitivej 医院:泰国在 2021 年“虚拟医院”产品创新奖中处于领先地位”

5 โรงพยาบาลรัฐบาลที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021

หลังจากที่ได้มีการประกาศผลเป็นครั้งแรกของ Wisesight สำหรับกลางปี 2020 โดยในหมวดหมู่นั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชนั้นผลิกโผทะยานมาเป็นอันดับที่ 1 ของผลการปีนี้ เรามาลองดูกันสิว่าแล้วในส่วนของโรงพยาบาลรัฐบาลจะมีใครติดอันดับมาบ้าง (เรียงอันดับตามตัวอักษร) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี ทีมงาน Thailand Zocial Awards ได้จัดอันดับแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียได้ดีเยี่ยม 10 อันดับแรก ของ 27 กลุ่มธุรกิจ โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากช่องทางหลักของแบรนด์ต่างๆ คือ  Facebook Instagram YouTube และ Twitter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2020 และใช้ ZOCIAL METRIC ในการวัดผล และไปรอลุ้นผลกับรางวัล Thailand zocial award 2021 ต้นปีหน้าว่าอันดับจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ สำหรับโรงพยาบาลศิริราชที่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2020继续阅读“5 โรงพยาบาลรัฐบาลที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021”

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021

หลังจากที่ได้มีการประกาศผลเป็นครั้งแรกของ Wisesight สำหรับกลางปี 2021 โดยในหมวดหมู่นั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชนั้นผลิกโผทะยานมาเป็นอันดับที่ 1 ของผลการปีนี้ เรามาลองดูกันสิว่าแล้วในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนจะมีใครติดอันดับมาบ้าง (โดยเรียงตามตัวอักษร) โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลรามคำแหง ทีมงาน Thailand Zocial Awards ได้จัดอันดับแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียได้ดีเยี่ยม 10 อันดับแรก ของ 27 กลุ่มธุรกิจ โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากช่องทางหลักของแบรนด์ต่างๆ คือ  Facebook Instagram YouTube และ Twitter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2021 และใช้ ZOCIAL METRIC ในการวัดผล และไปรอลุ้นผลกับรางวัล Thailand zocial award 2021 ต้นปีหน้าว่าอันดับจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ ซึ่งปีนี้ทางโรงพยาบาลสมิติเวช ผู้เข้ารอบชิง Thailand Zocial Awards继续阅读“5 โรงพยาบาลเอกชนที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021”

2021年泰国5个最有用的私立医院网站

เมื่อพูดถึงเว็บไซต์โรงพยาบาลเอกชน ก็จำเป็นต้องพูดถึงความครบครันและความแม่นยำในการให้ข้อมูลทางการแพทย์ รูปแบบของการนำเสนอและการใช้งานที่สะดวกสบายแก่ผู้ป่วย วันนี้เราจึงข้อยก 5 เว็ปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดมาให้ดูกันโดยเทียบกันในแต่ล่ะปัจจัย