โรงพยาบาลเอกชน แนวโน้มอุตสาหกรรมในไทยปี 2563-2566 (3 ปี)

การระบาดของโควิด-19 และการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติในปีนี้ และเราคาดว่ารายได้ของโรงพยาบาลเอกชนจะหดตัว 10.0-12.0% การดำเนินงานจะฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2564-2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรไทย ซึ่งรวมถึงสังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของเมือง ชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากผู้คนให้ความสนใจในสุขภาพส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ในหมายเหตุนี้ ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะลงทุนเพื่อเสนอชุดบริการครบวงจรที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายเครือข่ายเชิงพาณิชย์จะมีความได้เปรียบในแง่ของต้นทุนการดำเนินงาน ทรัพยากรบุคคล และการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น โรงพยาบาลแบบสแตนด์อะโลนจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงการเข้ามาของผู้ให้บริการรายใหม่  ภาพรวม ประเทศไทยมีสถานบริการ 38,512 แห่งที่ให้บริการด้านสุขภาพบางรูปแบบ [1] ประมาณ 35% เป็นทุนของรัฐ (เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป) และ 65% ที่เหลือเป็นกิจการส่วนตัว (เช่น คลินิกและโรงพยาบาลเอกชน) แบ่งตามขนาดและขอบเขตของบริการทางการแพทย์ที่มีให้ 98.3% จัดอยู่ในประเภทผู้ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน[2] (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขอำเภอ 9,800 แห่ง และคลินิกเอกชน 24,800 แห่ง) ส่วนที่เหลืออีก 664 ราย (ร้อยละ 1.7) เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ แบ่งเป็น 294 ราย (ร้อยละ 0.8) ที่บริหารโดยรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือกรุงเทพมหานคร“โรงพยาบาลเอกชน แนวโน้มอุตสาหกรรมในไทยปี 2563-2566 (3 ปี)” 계속 읽기

2022 년 소비자들의 마음을 사로 잡을 가장 인기있는 병원 5 곳 (태국에서 가장 존경받는 기업 2022 : 병원)

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2023 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1 ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) 2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance)  การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี 3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image) การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง 4. การบริหารการจัดการ (Management) การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ  ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate“2022 년 소비자들의 마음을 사로 잡을 가장 인기있는 병원 5 곳 (태국에서 가장 존경받는 기업 2022 : 병원)” 계속 읽기

2022 년 소비자들의 마음을 사로 잡을 가장 인기있는 병원 5 곳 (태국에서 가장 존경받는 기업 2022 : 병원)

สำหรับผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2022 ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการเปลี่ยนแปลงทางอันดับขึ้นลงที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ทุกคนต่างใช้อัตราเร่งมากกว่าเดิมในการปรับตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบริษัทจึงอยู่อันดับเดิมไม่ได้ และไม่ควรอยู่ นอกจากอันดับ 1 ซึ่งผลสำสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ได้วางตัวแปรที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง 6 อย่างด้วยกัน ประกอบด้วย คำถามที่ใช้ในการเจาะลึกจะเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ขององค์กรความต่อเนื่องในการประดิษฐ์คิดค้น ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) 2. ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance)  การพิจารณาความสามารถในการทำกำไรขององค์กร   จำนวนทรัพย์สิน  การประกอบธุรกิจขององค์กรที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลก มีการขยายธุรกิจขององค์กรที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา  การเติบโตของธุรกิจที่มีเป็นไปอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีระบบควบคุมการตรวจสอบทุจริตที่ดี 3. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image) การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง  เป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์  และเป็นแบรนด์ที่ประเมินเป็นทรัพย์สินแล้วมีมูลค่าสูง 4. การบริหารการจัดการ (Management) การเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาคนเก่งร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมงานผู้บริหารมีความสามารถ  ใส่ใจดูแลพนักงาน  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี  โดยสังคมภายนอกสามารถรับรู้ความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้บริหารระดับสูง  และมีการสร้างการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate“2022 년 소비자들의 마음을 사로 잡을 가장 인기있는 병원 5 곳 (태국에서 가장 존경받는 기업 2022 : 병원)” 계속 읽기

Samitivej-Vechthani, Healthcare Asia Awards 2022에서 수상

2022년 7월 2일 55  0 병원 소식 사미티벳 어린이 병원 ★ 올해의 전문 병원 – 태국 Samitivej 공개 회사 제한 ★ 올해의 코로나 관리 이니셔티브 – 태국 베지타니 병원 ★ 올해의 병원 – 태국 헬스케어 아시아 어워드 2022에서 누가 수상했는지 알아보세요. 권위 있는 시상식은 실제로 4월 25일부터 진행됐다. 전 세계가 COVID-19 팬데믹으로 인한 대규모 혼란에서“Samitivej-Vechthani, Healthcare Asia Awards 2022에서 수상” 계속 읽기

Bumrungrad ได้รับการคัดเลือกให้เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ปี2022 โดย Global Brands Magazine Award

GLOBAL BRAND AWARDS ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่บริษัทในภาคส่วนต่างๆ รางวัลนี้เชิดชูเกียรติบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมในด้านการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยี รางวัลนี้มอบให้เพื่อรับทราบผู้เล่นหลักที่มุ่งมั่นเพื่อความละเอียดและเป็นเวทีสำหรับการยอมรับ รางวัลนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม และให้รางวัลกับผลงานของพวกเขาด้วยการยอมรับระดับโลกขั้นสูงสุด นอกเหนือจากการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยีแล้ว เรายังให้รางวัลในด้านการบริการ ด้านประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดการสร้างแบรนด์ ซึ่งบริษัทต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้เหนือกว่าส่วนที่เหลือ การเสนอชื่อเป็นที่ยอมรับสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ จากบริษัทต่างๆ ตลอดทั้งปีในหลากหลายหมวดหมู่ การเสนอชื่อที่ได้รับในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดสินโดยหน่วยงานวิจัยอิสระภายนอก เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัล บริษัทต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทีมร้องขอ โดยในปี 2022 Global Brands Magazine Award ได้เลือกให้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Bumrungrad International Hospital) เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด (Best Hospital Brand) ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับเลือกใน ปี 2018 Best Hospital Brand ปี 2017 Most Advanced Hospital Brand ปี 2016 Best“Bumrungrad ได้รับการคัดเลือกให้เป็น แบรนด์โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ปี2022 โดย Global Brands Magazine Award” 계속 읽기

Samitivej ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Most Innovative Healthcare Brand ปี 2021 โดย Global Brands Magazine Award

GLOBAL BRAND AWARDS ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่บริษัทในภาคส่วนต่างๆ รางวัลนี้เชิดชูเกียรติบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมในด้านการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยี รางวัลนี้มอบให้เพื่อรับทราบผู้เล่นหลักที่มุ่งมั่นเพื่อความละเอียดและเป็นเวทีสำหรับการยอมรับ รางวัลนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม และให้รางวัลกับผลงานของพวกเขาด้วยการยอมรับระดับโลกขั้นสูงสุด นอกเหนือจากการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยีแล้ว เรายังให้รางวัลในด้านการบริการ ด้านประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดการสร้างแบรนด์ ซึ่งบริษัทต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้เหนือกว่าส่วนที่เหลือ การเสนอชื่อเป็นที่ยอมรับสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ จากบริษัทต่างๆ ตลอดทั้งปีในหลากหลายหมวดหมู่ การเสนอชื่อที่ได้รับในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดสินโดยหน่วยงานวิจัยอิสระภายนอก เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัล บริษัทต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทีมร้องขอ โดยในปี 2021 Global Brands Magazine Award ได้เลือกให้ทางโรงพยาบาลสมิติเวช (Samitivej Hospitals) เป็น Most Innovative Healthcare Brand เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวจากไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ Global Brands Magazine Award 2021 สาย HealthCare Award Title Region Company Best Hospital for Paediatric“Samitivej ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Most Innovative Healthcare Brand ปี 2021 โดย Global Brands Magazine Award” 계속 읽기

사립 병원 : 어디로 가야할까요?

기억 때문에 사립 병원이 탄생했습니다. 공립 병원에 있음적절한 의료 서비스를 제공 할 수 없음원래의 사립 병원에서 작게. 의사는 유일한 소유자입니다.가족 관리 의사와 의료 종사자들은 파트 타임으로 일하며의료 서비스의 일부만 제공합니다. 품질 관리 시스템이 없습니다.요즘 사립 병원은 대규모 벤처로 발전했습니다.공공 소유권 전문적인 관리질병에 대한 치료를 제공하기 위해 상근 근무하는 의사와 보건 인력은 생산 및 인력에 대한 24 시간 교육 만 제공 합니다. 임상 시험이 있습니다.그리고 국제 표준을“사립 병원 : 어디로 가야할까요?” 계속 읽기

럭셔리 소사이어티 아시아가 선정한 2021 년 방콕 최고의 병원 5 곳

태국의 병원과 클리닉은 의료 산업의 5 성급 호텔과 같습니다. 미국 전역에 36 개 이상의 JCI 국제 공인 병원이 있으며, 다양한 의사와 전문의가 해외에서 교육 및 인증을 받았습니다. 데이트는 서양에 비해 쉽고 저렴합니다. 놀랍게도, 해외 환자들은 작년에 미소의 나라 경제에서 30 억 달러가 감소하여 세계 의료 관광의 1 위 목적지가되었습니다. 범 룽랏 병원 범 룽랏 국제 병원은 동남아시아에서 가장 큰 사립 병원이며 아시아“럭셔리 소사이어티 아시아가 선정한 2021 년 방콕 최고의 병원 5 곳” 계속 읽기

사립 병원 : Big Name은 사립 병원 복구에 계속 투자하고 있습니다.

사립 병원 사업은 회복의 조짐을 보였다. 큰 이름이 투자 예산에 반등 둘 다 전문 의료 센터를 설립했습니다. 첨단 기술 의료 강화를위한 제휴 인내심을 가질 준비 전반적으로 올해 사립 병원 사업 은 전년 대비 증가 할 것으로 보인다. 코로나 19 유행에 영향을 받아  외국인 관광객이나  의료 관광 고객  이 지난해 초 이후 80 % 이상 사라졌다. 많은 사립 병원 운영자가 신뢰를 얻고 고객을 서비스로 끌어 들이기위한 전략을 시작하기 시작했습니다. 환자 그룹과는 별도로 따라서“사립 병원 : Big Name은 사립 병원 복구에 계속 투자하고 있습니다.” 계속 읽기

2021 년 소비자들의 마음을 사로 잡을 가장 인기있는 병원 5 곳 (태국에서 가장 존경받는 기업 2021 : 병원)

올해 태국에서 가장 존경받는 기업 2021 설문 조사 결과는 많은 것을 반영합니다. 그 어느 때보 다 상대적으로 큰 순위의 변화처럼 이것은 변화하는 경쟁 환경의 결과로 모든 사람이 적응을 위해 더 많은 가속화를 사용하도록합니다. 그렇기 때문에 각 회사가 같은 순위를 매길 수 없습니다. 그리고 1 번이 아니어야합니다. 태국에서 가장 존경받는 기업을 대상으로 한 설문 조사 결과는 다음과 같이 조직을 강화할“2021 년 소비자들의 마음을 사로 잡을 가장 인기있는 병원 5 곳 (태국에서 가장 존경받는 기업 2021 : 병원)” 계속 읽기

라마 IX 병원 “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021″올해의 태국 최고의 비즈니스 조직 상 수상

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) จัดพิธีมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2021” โดยร่วมกันจัดอันดับสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น เพื่อสร้างดัชนีวัดผลความสำเร็จของภาคธุรกิจ เกณฑ์การวัดที่น่าเชื่อถือและเป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทยให้มีการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจไทยและประเทศไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” (Conquering the business uncertainty) ต้องยอมรับว่า เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้ธุรกิจ ต้องหยุดชะงัก และต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป นับเป็นความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้ หลายธุรกิจกลับสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถยืดหยัดอยู่บนสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้ได้ จึงนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง ในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต“라마 IX 병원 “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021″올해의 태국 최고의 비즈니스 조직 상 수상” 계속 읽기

Samitivej 병원: ‘가상 병원’ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021의 태국 리더

비즈니스 세계의 경쟁 속에서 전통적인 제품의 개발은 더 이상 소비자의 요구를 충족시킬 수 없습니다. 기술 발전과 소비자 행동의 변화로 인해 고객의 요구를 충족시키는 ‘혁신’을 발명하는 모든 조직. 사업의 성공을 거둘 것입니다 Business+ 매거진 창간 32주년을 계기로 경영대학 학장과의 콜라보레이션이 있었습니다. Mahidol University는 혁신에서 눈에 띄는 서비스, 브랜드 또는 조직을 조사합니다. 혁신이 인정하는 최고의 제품과 서비스를 선별하기 위해 소비자의 선택을 통해 비즈니스“Samitivej 병원: ‘가상 병원’ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021의 태국 리더” 계속 읽기

5 โรงพยาบาลรัฐบาลที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021

หลังจากที่ได้มีการประกาศผลเป็นครั้งแรกของ Wisesight สำหรับกลางปี 2020 โดยในหมวดหมู่นั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชนั้นผลิกโผทะยานมาเป็นอันดับที่ 1 ของผลการปีนี้ เรามาลองดูกันสิว่าแล้วในส่วนของโรงพยาบาลรัฐบาลจะมีใครติดอันดับมาบ้าง (เรียงอันดับตามตัวอักษร) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี ทีมงาน Thailand Zocial Awards ได้จัดอันดับแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียได้ดีเยี่ยม 10 อันดับแรก ของ 27 กลุ่มธุรกิจ โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากช่องทางหลักของแบรนด์ต่างๆ คือ  Facebook Instagram YouTube และ Twitter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2020 และใช้ ZOCIAL METRIC ในการวัดผล และไปรอลุ้นผลกับรางวัล Thailand zocial award 2021 ต้นปีหน้าว่าอันดับจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ สำหรับโรงพยาบาลศิริราชที่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2020“5 โรงพยาบาลรัฐบาลที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021” 계속 읽기

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021

หลังจากที่ได้มีการประกาศผลเป็นครั้งแรกของ Wisesight สำหรับกลางปี 2021 โดยในหมวดหมู่นั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชนั้นผลิกโผทะยานมาเป็นอันดับที่ 1 ของผลการปีนี้ เรามาลองดูกันสิว่าแล้วในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนจะมีใครติดอันดับมาบ้าง (โดยเรียงตามตัวอักษร) โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลรามคำแหง ทีมงาน Thailand Zocial Awards ได้จัดอันดับแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียได้ดีเยี่ยม 10 อันดับแรก ของ 27 กลุ่มธุรกิจ โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากช่องทางหลักของแบรนด์ต่างๆ คือ  Facebook Instagram YouTube และ Twitter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2021 และใช้ ZOCIAL METRIC ในการวัดผล และไปรอลุ้นผลกับรางวัล Thailand zocial award 2021 ต้นปีหน้าว่าอันดับจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ ซึ่งปีนี้ทางโรงพยาบาลสมิติเวช ผู้เข้ารอบชิง Thailand Zocial Awards“5 โรงพยาบาลเอกชนที่ทำผลงานบน Social Media สูงสุดในครึ่งปีแรก 2021” 계속 읽기

태국에서 가장 유용한 사립 병원 웹 사이트 5 곳 2021

เมื่อพูดถึงเว็บไซต์โรงพยาบาลเอกชน ก็จำเป็นต้องพูดถึงความครบครันและความแม่นยำในการให้ข้อมูลทางการแพทย์ รูปแบบของการนำเสนอและการใช้งานที่สะดวกสบายแก่ผู้ป่วย วันนี้เราจึงข้อยก 5 เว็ปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดมาให้ดูกันโดยเทียบกันในแต่ล่ะปัจจัย