logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด

나 지금 건강 / 상태, 증상 및 치료  / 소화관  / ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด / อาการ ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด

                ทารกจะมีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ในวันที่ 3 หลังคลอด (บางรายอาจเหลืองหลังคลอดทันที) และจะเหลืองเข้มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องนานเป็นแรมเดือนจนผิวหนังออกเป็นสีเหลืองปนเขียว อุจจาระมักสีเหลืองอ่อนหรือซีดขาว

                ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการผ่าตัดแก้ไข เซลล์ตับจะถูกทำลายจนเกิดภาวะตับแข็ง อาจมีอาการอาเจียนเป็นเลือด และภาวะเลือดออกง่าย

[Total: 0 Average: 0]